Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

ĐTCQ : 08046568

Email : phamthithanhtra@moha.gov.vn

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng

ĐTCQ : 62820469

Email : nguyenduythang@moha.gov.vn

Thứ trưởng Triệu Văn Cường

ĐTCQ : 62820455

Email : trieuvancuong@moha.gov.vn

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa

ĐTCQ : 62820328

Email : nguyentrongthua@moha.gov.vn

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng

ĐTCQ : 08046195

Email : vuchienthang@btgcp.gov.vn