Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

ĐTCQ : 3151; 08046568

Email : levinhtan@moha.gov.vn

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn

ĐTCQ : 3161; 62820458; 08042861

Email : trananhtuan@moha.gov.vn

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng

ĐTCQ : 3011; 62820469; 08046194

Email : nguyenduythang@moha.gov.vn

Thứ trưởng Triệu Văn Cường

ĐTCQ : 62820455

Email : trieuvancuong@moha.gov.vn

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa

ĐTCQ : 62820328

Email : nguyentrongthua@moha.gov.vn

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng

ĐTCQ : 08046195

Email : vuchienthang@btgcp.gov.vn

Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

ĐTCQ : 62820409

Email : phamthithanhtra@moha.gov.vn

Phó Chánh VP Trần Thị Thái

ĐTCQ : 0916594499

Email : tranthithai@moha.gov.vn