Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức

Vụ trưởng Nguyễn Tuấn Ninh

ĐTCQ : 024.62820419

Email : nguyentuanninh@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Tư Long

ĐTCQ : 024.62692591

Email : nguyentulong@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân Tự

ĐTCQ : 024.62695735

Email : nguyenxuantu@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Lê Minh Hương

ĐTCQ : 024.37957057

Email : leminhhuong@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân Dung

ĐTCQ : 0912347476

Email : nguyenxuandung@moha.gov.vn