BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Vụ Cải cách hành chính
 • Tổng đài: 024.62820404 vucchc@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Cải cách hành chính
.1.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Minh Hùng
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957077
 • Email: phamminhhung@moha.gov.vn
.1.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Đỗ Quý Tiến
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957074
 • Email: doquytien@moha.gov.vn
.1.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Ngô Quang Phát
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957429
 • Email: ngoquangphat@moha.gov.vn
.1.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Hoàng Ngọc Anh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820421
 • Email: hoangngocanh@moha.gov.vn
.1.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Cải cách hành chính
.1.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • Email: nguyenthingocanh@moha.gov.vn
.1.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.37957074
 • Email: nguyenmanhcuong@moha.gov.vn
.1.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: .0766298876
 • Email: nguyenthithuhang@moha.gov.vn
.1.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Tô Thị Linh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: tothilinh@moha.gov.vn
.1.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tuyền
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenmanhtuyen@moha.gov.vn
.1.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Tô Ngọc Liên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: tongoclien@moha.gov.vn
.1.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenthithuycchc@moha.gov.vn
.1.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nguyên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62820421
 • Email: nguyenngocnguyen@moha.gov.vn
.1.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Lưu Hải Đăng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: luuhaidang@moha.gov.vn
.1.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Bùi Văn Quyết
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: buivanquyet@moha.gov.vn
.1.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenhoanganh@moha.gov.vn
.1.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Hồng Phúc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: dohongphuc@moha.gov.vn
.1.2.13Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phùng Doãn Hưng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: phungdoanhung@moha.gov.vn