Văn phòng Công đoàn Bộ Nội vụ

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh

ĐTCQ : .0903259566

Email : vudangminh@moha.gov.vn

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hà

ĐTCQ : 02437957091-0904009867

Email : nguyenthiha@moha.gov.vn

Phó Chủ tịch Nguyễn Đăng Quế

ĐTCQ : 0913356693

Email : dangquenapa@gmail.com

Ủy viên Lê Minh Hương

ĐTCQ : 0913214685

Email : huongmoha68@gmail.com

Ủy viên Trần Thị Hạnh

ĐTCQ : 0912446928

Email : tthanh.cvl@moct.edu.vn

Ủy viên Trần Thị Minh Thu

ĐTCQ : 0913301904

Email : htben311@yahoo.com

Ủy viên Lê Văn Vũ

ĐTCQ : 0912063910

Email : vanvu63@gmai.com

Ủy viên Nguyến Thị Thu Hoài

ĐTCQ : 0988119168

Email : hoaikhuong8280@gmail.com

Ủy viên Tống Đằn Hưng

ĐTCQ : 0966845466

Email : tongdanghungnapa@gmail.com

Ủy viên Mai Đình Lâm

ĐTCQ : 0908468908

Email : maidinhlam2016@gmail.com

Ủy viên Đặng Thị Bích Thủy

ĐTCQ : 0983659369

Email : dangthuynapa@yahoo.com

Ủy viên Bùi Huy Tùng

ĐTCQ : 0903238228

Email : buihuytung @napa.vn

Ủy viên Đặng Thị Hạnh

ĐTCQ : 0912422245

Email : dangthihanhdhnv1979@gmail.com

Ủy viên Nguyễn Thanh Cảnh

ĐTCQ : 0988117800

Email : thanhcanh.edu@gmail.com

Ủy viên Lê Văn Phương

ĐTCQ : 0949414161

Email : levanphuongbnv@yahoo.com

Ủy viên Nguyễn Thị Tuyết Mai

ĐTCQ : 0904528000

Email : nguyentuyetmai73@gmail.com

Ủy viên Doãn Đức Hảo

ĐTCQ : 0913004983

Email : đoanuchao@moha.gov.vn

Ủy viên Đào Thị Hồng Minh

ĐTCQ : 0943636989

Email : daothihongminh@moha.gov.vn

Ủy viên Nguyễn Thị Bích Thủy

ĐTCQ : 0904555988

Email : nguyenthibichthuy@moha.gov.vn

Ủy viên Trần Ngọc Huy

ĐTCQ : 0974773333

Email : ngochuymoha@gmail.com

Ủy viên Lê Thị Vân Anh

ĐTCQ : 0969654509

Email : lethivananh.tbpc@gmail.com