Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Lãnh đạo Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Vụ trưởng Lại Đức Vượng

ĐTCQ : 37957082

Email : laiducvuong@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân Dung

ĐTCQ : 37957076

Email : nguyenxuandung@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Lê Văn Phương

ĐTCQ : 0949414161

Email : levanphuong@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Lê Đạt

ĐTCQ : 62695730

Email : ledat@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên chính Hoàng Thế Vinh

ĐTCQ : 62695729

Email : hoangthevinh@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thu Hoài

ĐTCQ : 62695762

Email : nguyenthuhoai@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Đức Nghĩa

ĐTCQ : 62695730

Email : nguyenducnghia@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Tô Thị Linh

ĐTCQ : 62695770

Email : tothilinh@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Phan Thị Hoa

ĐTCQ : 62695770

Email : phanthihoa@moha.gov.vn

Chuyên viên Trần Diệu Huyền

ĐTCQ : 62695770

Email : trandieuhuyen@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Quý

ĐTCQ : 62820332

Email : nguyenthiquy@moha.gov.vn

Chuyên viên Phạm Minh Châu

ĐTCQ : 62695785

Email : phamminhchau86@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Thúy

ĐTCQ : 62820332

Email : nguyenthithuy71@moha.gov.vn

Chuyên viên Đỗ Hồng Phúc

ĐTCQ : 62695785

Email : dohongphuc@moha.gov.vn