Vụ Chính quyền địa phương

Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương
Vụ trưởng Phan Văn Hùng

ĐTCQ : 0985198999

Email : phanvanhung@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hữu Thành

ĐTCQ : 02437957432-0912447550

Email : nguyenhuuthanh@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Ánh Dương

ĐTCQ : 097 3818777

Email : nguyenanhduong@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Văn Đức

ĐTCQ : 0912469303

Email : nguyenvanduc@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên chính Vũ Đình Khang

ĐTCQ : 091.2880787

Email : vudinhkhang@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Lý Quốc Phú

ĐTCQ : 37957432/091.32786557

Email : lyquocphu@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Thu Hương

ĐTCQ : 098.5243937

Email : nguyenthithuhuong@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Trung Thành

ĐTCQ : 37957069/090.555575

Email : nguyentrungthanh@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Hồng Quân

ĐTCQ : 098.8730872

Email : nguyenhongquan@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Tú Thanh

ĐTCQ : 62695792/097.5866568

Email : nguyenthituthanh@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Mạnh Phúc

ĐTCQ : 62695792/091.2093392

Email : nguyenmanhphuc@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Mạnh Hùng

ĐTCQ : 0912689559

Email : nguyenmanhhung@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Khánh Hoàn

ĐTCQ : 091.5008672

Email : nguyenkhanhhoan@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Mai Đa Nhiêm

ĐTCQ : 091.9560494

Email : maidanhiem@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Đỗ Xuân Hải

ĐTCQ : 0912292303

Email : doxuanhai@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Lệ Minh

ĐTCQ : 0912816789

Email : nguyenthileminh@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Đồng Thị Huệ

ĐTCQ : 0976726183

Email : dongthihue@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Bích Thủy

ĐTCQ : 0988648390

Email : nguyenbichthuy@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Bích Thủy

ĐTCQ : 0988468390

Email : nguyenbichthuy84@moha.gov.vn

Chuyên viên Bùi Kim Ngân

ĐTCQ : 0913444994

Email : buikimngan@moha.gov.vn

Chuyên viên Ngô Đình Chung

ĐTCQ : 0983589656

Email : ngodinhchung@moha.gov.vn

Chuyên viên Trần Công Hiếu

ĐTCQ : 0966856556

Email : tranconghieu@moha.gov.vn

Chuyên viên Phạm Thị Hậu

ĐTCQ : 0918433510

Email : phamthihau@moha.gov.vn

Văn thư Trần Thị Thu Hiền

ĐTCQ : 0915555778

Email : tranthithuhien@moha.gov.vn