Vụ Pháp chế

Lãnh đạo Vụ Pháp chế
Phó Vụ trưởng Vũ Đức Thuận

ĐTCQ : 0975808658

Email : vuducthuan@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên chính Vũ Tiến Dũng

ĐTCQ : 02462820317-0989238848

Email : vutiendung@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Lê Thanh Thủy

ĐTCQ : 02462695745-0988359866

Email : lethanhthuy@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Bế Thị Phượng

ĐTCQ : 02462695746-0912764757

Email : bethiphuong@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Trần Thị Hồng An

ĐTCQ : 02462826705-0912623686

Email : tranthihongan@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Văn Đằng

ĐTCQ : 0988524557

Email : nguyenvandang@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Trần Thị Minh Châu

ĐTCQ : 02462820346-0971781618

Email : tranthiminhchau@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Đoàn Ngọc Thủy

ĐTCQ : 02437957063-0912377600

Email : doanngocthuy@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Vũ Duy Kiến

ĐTCQ : .0988595288

Email : vuduykien@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Nam Tuấn Anh

ĐTCQ : 0912091245

Email : nguyennamtuananh@moha.gov.vn

Chuyên viên Lâm Quang Sinh

ĐTCQ : 0918120739

Email : lamquangsinh@moha.gov.vn

Văn thư Trần Thu Hiền

ĐTCQ : 02462820346-0984891499

Email : tranthuhien@moha.gov.vn