BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Tạp chí công tác tôn giáo
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.1Tổng Biên tập
  • Họ và tên: Dương Thị Thúy Thịnh
  • Chức danh: Tổng Biên tập
  • ĐTCQ: 0945003554
  • Email: duongthuythinh@btgcp.gov.vn