Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Trưởng ban Phạm Huy Giang

ĐTCQ : 08042553

Email : giang@btdkttw.gov.vn

Phó Trưởng ban Phạm Đức Toàn

ĐTCQ : ĐT:

Email : phamductoan@moha.gov.vn

Phó Trưởng ban Phan Văn Hùng

ĐTCQ : 0985198999

Email : phanvanhung@moha.gov.vn

Lãnh đạo Văn phòng
Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Phương Lan

ĐTCQ : 08044570

Email : nguyenthiphuonglan@btdkttw.gov.vn

Phó Chánh VP Nguyễn Hồng Tiến

ĐTCQ : 08043074

Email : vanphongban@btdkttw.gov.vn

Phó Chánh VP Nguyễn Anh Tuấn

ĐTCQ : 08044776

Email : vanphongban@btdkttw.gov.vn

Văn thư Nguyễn Thị Lan Anh

ĐTCQ : 08043004

Email : vanphongban@btdkttw.gov.vn

Vụ Nghiên cứu -Tổng hợp
Vụ trưởng Lê Văn Vũ

ĐTCQ : 08042550

Email : vu1@btdkttw.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hữu Đoạt

ĐTCQ : 08045835

Email : vu1@btdkttw.gov.vn

Vụ Thi đua- Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Phó Vụ trưởng điều hành Đỗ Thị Thanh Hà

ĐTCQ : 08044989

Email : vu3@btdkttw.gov.vn

Phó Vụ trưởng Huỳnh Thanh Phong

ĐTCQ : 08 62618213

Email : vu3@btdkttw.gov.vn

Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ trưởng Đỗ Thúy Phượng

ĐTCQ : 08044361

Email : vutccb@btdkttw.gov.vn

Phó Vụ trưởng Bùi Quang Đức

ĐTCQ : 08043450

Email : vutccb@btdkttw.gov.vn

Vụ Pháp chế
Phó Vụ trưởng điều hành Đỗ Ngọc Toàn

ĐTCQ : 08043453

Email : vupctt@btdkttw.gov.vn

Phó Vụ Trưởng Nguyễn Văn Thuật

ĐTCQ : 08043410

Email : vupctt@btdkttw.gov.vn

Phòng tiếp dân Phòng tiếp dân

ĐTCQ : 08043325

Email : vupctt@btdkttw.gov.vn

Tạp chí Thi đua,Khen thưởng
Tổng biên tập Phạm Hồng Long

ĐTCQ : 08045642

Email : tapchitdkt@btdkttw.gov.vn

Phó Tổng biên tập Nguyễn Công Hoan

ĐTCQ : 08044579

Email : tapchitdkt@btdkttw.gov.vn

Trung tâm tin học
Giám đốc Nguyễn Thế Huân

ĐTCQ : 08045640

Email : trungtamtinhoc@btdkttw.gov.vn

Cổng thông tinđiện tử Cổng thông tinđiện tử

ĐTCQ : 08043481

Email : congthongtindientu@btdkttw.gov.vn

Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương
Vụ trưởng Thái Mạnh Hùng

ĐTCQ : 08044453

Email : vu2@btdkttw.gov.vn

Phó Vụ trưởng Đỗ Thanh Hải

ĐTCQ : 08044453

Email : vu2@btdkttw.gov.vn