Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Cục trưởng Đặng Thanh Tùng

ĐTCQ : 024.38358666-0904858989

Email : dangthanhtung@moha.gov.vn

Phó Cục trưởng Đỗ Văn Thuận

ĐTCQ : 024.32373058-0912109272

Email : dovanthuan@moha.gov.vn

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Nga

ĐTCQ : 024.37662127-0988082447

Email : nguyenthinga@moha.gov.vn

Phó Cục trưởng Trần Trung Kiên

ĐTCQ : 024 32373314

Email : trantrungkien@moha.gov.vn

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
Chánh Văn phòng Bùi Thị Kim Hương

ĐTCQ : 024.38327003-0912379670

Email : buithikimhuong@moha.gov.vn

Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức-Cán bộ Nguyễn Thị Thu Hoài

ĐTCQ : 024 37678335

Email : Nguyenthithuhoai@moha.gov.vn

Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Trần Thị Thanh Bình

ĐTCQ : 024.37666016-0904694466

Email : tranthithanhbinh@moha.gov.vn

Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước Mai Thị Thu Hiền

ĐTCQ : 024 38327005-0914073909

Email : maithithuhien@moha.gov.vn

Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT Phạm Thanh Hà

ĐTCQ : 024 37661072-0912041116

Email : phamthanhha@moha.gov.vn

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học Nguyễn Thị Huệ

ĐTCQ : 024 32115017-0985508997

Email : Nguyenthihue_vtltnn@moha.gov.vn.vn

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ Vũ Thị Thanh Thủy

ĐTCQ : 024 37667911-0948015288

Email : vuthithanhthuy@moha.gov.vn

Văn phòng cục
Trung tâm lưu trữ quốc gia I
Giám đốc Trần Thị Mai Hương

ĐTCQ : 024 37822655-0913207323

Email : tranthimaihuong@moha.gov.vn

Phó Giám đốc Nguyễn Thu Hoài

ĐTCQ : 024 37822545-0915219588

Email : Nguyenthuhoai_vtltnn@moha.gov.vn

Văn thư Đỗ Thị Huyền Trang

ĐTCQ : 024 37822545(101)-0987095623

Email : dohuyentrang@moha.gov.vn

Trung tâm lưu trữ quốc gia II
Giám đốc Vũ Văn Tâm

ĐTCQ : 028. 38294789

Email : vuvantam@moha.gov.vn

Phó Giám đốc Phạm Ngọc Hưng

ĐTCQ : 028. 38247185

Email : phamngochung@moha.gov.vn

Phó Giám đốc Nguyễn Thị Bích Liêm

ĐTCQ : 028. 38231886

Email : nguyenthibichliem@moha.gov.vn

Văn thư Phạm Thị Thúy

ĐTCQ : 028 38224625

Email : phamthithuy@moha.gov.vn

Trung tâm lưu trữ quốc gia III
Giám đốc Trần Việt Hoa

ĐTCQ : 024. 376620225

Email : tranviethoa_vtltnn@moha.gov.vn

Phó Giám đốc Vũ Thị Kim Hoa

ĐTCQ : 024 37620103

Email : kimhoa@moha.gov.vn

Văn thư Phạm Thị Anh

ĐTCQ : 024 37626620

Email : vanthutt3@gmail.com

Trung tâm lưu trữ quốc gia IV
Giám đốc Nguyễn Xuân Hùng

ĐTCQ : 024 37626620

Email : nguyenxuanhung@moha.gov.vn

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Cung

ĐTCQ : 026 33912741

Email : nguyenvancung@moha.gov.vn

Văn thư Lê Thị Huệ

ĐTCQ : 026 33560790

Email : lethihue@moha.gov.vn

Trung tâm khoa học kỹ thuật văn thư - Lưu trữ
Giám đốc Mai Thị Xuân

ĐTCQ : 024. 3266 5329

Email : maithixuan@moha.gov.vn

Phó Giám đốc Hoàng Thị Thu Hồng

ĐTCQ : 024. 3266 5325

Email : hoangthithuhong@moha.gov.vn

Phó Giám đốc Nguyễn Thùy Trang

ĐTCQ : 024. 38326964

Email : nguyenthuytrang@moha.gov.vn

Văn thư Phạm Thị Bích Đào

ĐTCQ : 024 37663673

Email : phamthibichdao@moha.gov.vn

Trung tâm lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử
Giám đốc Lê Văn Năng

ĐTCQ : 024. 37669154

Email : levannang@moha.gov.vn

Phó Giám đốc Trần Thị Việt Hương

ĐTCQ : 024. 37606720

Email : tranthiviethuong@moha.gov.vn

Văn thư Nguyễn Thị Cúc

ĐTCQ : 024. 37665165

Email : nguyenthicuc@moha.gov.vn

Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia
Giám đốc Nguyễn Văn Phú

ĐTCQ : 024. 35235007

Email : nguyenvanphu@moha.gov.vn

Phó Giám đốc Nguyễn Huy Hoàng

ĐTCQ : 024. 35235096

Email : nguyenhuyhoang@moha.gov.vn

Văn thư Ngô Thị Thanh Hoa

ĐTCQ : 024 3817072

Email : ngothithanhhoa@moha.gov.vn

Văn thư Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước
Văn thư Lê Thị Sen

ĐTCQ : 024. 38327002

Email : lethisen@moha.gov.vn