Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ

Lãnh đạo Văn phòng
Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Nguyễn Quang Dũng

ĐTCQ : 08046757

Email : nguyenquangdung@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng Cấn Quang Tuấn

ĐTCQ : 024 37957428

Email : canquangtuan@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng - Phó Chánh văn phòng Trần Văn Long

ĐTCQ : 024 62695755

Email : tranvanlong@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Kim Dung

ĐTCQ : 024 62695755

Email : nguyenthikimdung@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Tâm

ĐTCQ : 024 62695755

Email : nguyenthithanhtam@moha.gov.vn

Tổ công chức kiêm nhiệm
Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng, Tổ trưởng Doãn Đức Hảo

ĐTCQ : 0913004983

Email : doanduchao@moha.gov.vn

Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, Thành viên Nguyễn Ngọc Hưng

ĐTCQ : 02437957067

Email : nguyenngochung@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng - Phó Chánh văn phòng Trần Văn Long

ĐTCQ : 0904302428

Email : tranvanlong@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên Diêm Đăng Quỳnh

ĐTCQ : 0973814885

Email : diemdangquynh@moha.gov.vn

Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên Vi Tiến Cường

ĐTCQ : 0919428866

Email : vitiencuong@moha.gov.vn

Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên Nguyễn Công Toán

ĐTCQ : 0934530886

Email : nguyencongtoan@moha.gov.vn

Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên Cao Đăng Thượng

ĐTCQ : 0914673039

Email : caodangthuong@moha.gov.vn