BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Phòng Tổng hợp - Thư ký
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Tạ Đức Hòa
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 37957088-0983220159
 • Email: taduchoa@moha.gov.vn
.1.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Thu
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0983298420
 • Email: nguyenthiquynhthu@moha.gov.vn
.1.3Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Triệu Văn Cường
 • Họ và tên: Vi Tiến Cường
 • Chức danh: Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Triệu Văn Cường
 • ĐTCQ: 37957065-0919428866
 • Email: vitiencuong@moha.gov.vn
.1.4Chuyên viên chính - Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
 • Họ và tên: Diêm Đăng Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính - Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
 • ĐTCQ: 0973814885
 • Email: diemdangquynh@moha.gov.vn
.1.5Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng
 • Họ và tên: Nguyễn Công Toán
 • Chức danh: Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng
 • ĐTCQ: 0934530886
 • Email: nguyencongtoan@moha.gov.vn
.1.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Trịnh Thị Trang
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0943825183
 • Email: trinhthitrang@moha.gov.vn
.1.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Mai Thị Quỳnh Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0963577836
 • Email: maithiquynhanh@moha.gov.vn
.1.8Chuyên viên
 • Họ và tên: Cao Đăng Thượng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0915588860
 • Email: caodangthuong@moha.gov.vn