Văn phòng Đảng ủy Bộ

Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Hưng

ĐTCQ : .

Email : nguyenngochung@moha.gov.vn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Cấn Thị Bích

ĐTCQ : .

Email : canthibich@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Liệu

ĐTCQ : 11091

Email : nguyenthilieu@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh

ĐTCQ : 0915010505

Email : nguyenthihonghanh@moha.gov.vn