Tạp chí Tổ chức nhà nước

Lãnh đạo Tạp chí Tổ chức nhà nước
Q. Tổng biên tập Trần Nghị

ĐTCQ : .08048575

Email : trannghi@moha.gov.vn

Phó Tỏng biên tập Nguyễn Văn Vỹ

ĐTCQ : 0949424542

Email : nguyenvanvy@moha.gov.vn

Phòng Thư ký tòa soạn
Trưởng phòng - Thư ký Hoàng Hữu Lâm

ĐTCQ : 10101; 08046543

Email : hoanghuulam@moha.gov.vn

Phòng Biên tập
Phó trưởng phòng Phạm Thị Thúy Hồng

ĐTCQ : 08046605

Email : phamthithuyhong@moha.gov.vn

Phòng Trị sự - Tổng hợp
Phó Trưởng phòng - Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hợp

ĐTCQ : 10062; 08046542

Email : nguyenthibichhop@moha.gov.vn

Chuyên viên Lê Doãn Sơn

ĐTCQ : 10101; 08046605

Email : ledoanson@moha.gov.vn

Chuyên viên Văn Tất Thịnh

ĐTCQ : 10062; 08046422

Email : vantathinh@moha.gov.vn

Chuyên viên Đỗ Thị Hồng

ĐTCQ : 02432272270

Email : dothihong@moha.gov.vn

Văn thư Nguyễn Hương Giang

ĐTCQ : .08046621

Email : nguyenhuonggian@moha.gov.vn

BanTạp chí điện tử
Phó Trưởng ban phụ trách Hà Quang Trường

ĐTCQ : 10021; 08049320

Email : haquangtruong@moha.gov.vn

Phó Trưởng ban Trần Ngọc Kiên

ĐTCQ : 08046164

Email : tranngockien@moha.gov.vn

Kỹ sư Lã Tuấn Anh

ĐTCQ : 08049321

Email : latuananh@moha.gov.vn

Biên tập viên Lưu Hoài Nga

ĐTCQ : 08049321

Email : luuhoainga@moha.gov.vn