Tạp chí Tổ chức nhà nước

Lãnh đạo Tạp chí Tổ chức nhà nước
Tổng biên tập Trần Nghị

ĐTCQ : 08048575

Email : trannghi@moha.gov.vn

Phó Tổng biên tập Nguyễn Văn Vỹ

ĐTCQ : 08049320

Email : nguyenvanvy@moha.gov.vn

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thị Bích Hợp

ĐTCQ : 08046542

Email : nguyenthibichhop@moha.gov.vn

Phòng Thư ký tòa soạn
Trưởng phòng - Thư ký Hoàng Hữu Lâm

ĐTCQ : 10101; 08046543

Email : hoanghuulam@moha.gov.vn

Phòng Biên tập
Trưởng phòng Phạm Thị Thúy Hồng

ĐTCQ : 08046605

Email : phamthithuyhong@moha.gov.vn

Biên tập viên Lê Doãn Sơn

ĐTCQ : 08046605

Email : ledoanson@moha.gov.vn

Phòng Trị sự
Trưởng phòng Văn Tất Thịnh

ĐTCQ : 10062; 08046422

Email : vantathinh@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Đỗ Thị Hồng

ĐTCQ : 08046163

Email : dothihong@moha.gov.vn

Văn thư Nguyễn Hương Giang

ĐTCQ : .08046621

Email : nguyenhuonggian@moha.gov.vn

BanTạp chí điện tử
Trưởng ban Trần Ngọc Kiên

ĐTCQ : 08046164

Email : tranngockien@moha.gov.vn

Kỹ sư Lã Tuấn Anh

ĐTCQ : 08049321

Email : latuananh@moha.gov.vn

Biên tập viên Lưu Hoài Nga

ĐTCQ : 08049321

Email : luuhoainga@moha.gov.vn

Phóng viên Trần Mạnh Quân

ĐTCQ : 08049321

Email : tranmanhquan@moha.gov.vn