Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân

ĐTCQ : 024.62826796-0913572219

Email : nguyenngocvan@moha.gov.vn

Phó Viện trưởng Tạ Ngọc Hải

ĐTCQ : 024.62826748-0912770774

Email : tangochai@moha.gov.vn

Phó Viện trưởng Lê Anh Tuấn

ĐTCQ : 024.62826703-0912307887

Email : leanhtuan@moha.gov.vn

Phó Viện trưởng Nguyễn Huyền Hạnh

ĐTCQ : 024.62826757-0904848847

Email : nguyenhuyenhanh@moha.gov.vn

Văn phòng Viện
Chánh Văn phòng Trần Thị Vân

ĐTCQ : 024.62826778-0983601986

Email : tranthivan@moha.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Thảo

ĐTCQ : 024.62826773-0915234603

Email : nguyenvanthao@moha.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Khánh

ĐTCQ : 024.62826773-0987210688

Email : tranvankhanh@moha.gov.vn

Phụ trách Kế toán Nguyễn Lan Phương

ĐTCQ : 024 62826775

Email : nguyenlanphuong@moha.gov.vn

Kế toán Phạm Nhật Thu

ĐTCQ : 024 62826775

Email : phamnhatthu@moha.gov.vn

Kế toán Triệu Thị Thu Hương

ĐTCQ : 024 62826775

Email : trieuthithuhuong@moha.gov.vn

Chuyên viên Ngô Thị Phương Thúy

ĐTCQ : 024.62826773-0975192866

Email : ngothiphuongthuy@moha.gov.vn

Chuyên viên Đào Thị Ngọc

ĐTCQ : 024 62826778

Email : daothingoc@moha.gov.vn

Văn thư Đinh Thị Thanh Nguyên

ĐTCQ : 024 62826787

Email : dinhthithanhnguyen@moha.gov.vn

Lái xe Nguyễn Văn Quân

ĐTCQ : 024 62826787

Email : nguyenvanquan@moha.gov.vn

Phục vụ Phạm Thị Thu Trang

ĐTCQ : 024 62826787

Email : phamthithutrang@moha.gov.vn

Phòng Thông tin khoa học và hợp tác quốc tế
Trưởng phòng Thạch Thọ Mộc

ĐTCQ : 024.62826729-0989343210

Email : thachthomoc@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Trần Thị Thơi

ĐTCQ : 024.6286733-0913535664

Email : tranthithoi@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Vũ Ánh Nguyệt

ĐTCQ : 024 62826733

Email : vuanhnguyet@moha.gov.vn

Chuyên viên Trịnh Ngọc Linh

ĐTCQ : 024 62826733

Email : trinhngoclinh@moha.gov.vn

Chuyên viên Đỗ Thị Hồng

ĐTCQ : 024.62695709

Email : dothihong@moha.gov.vn

Chuyên viên Trần Phương Anh

ĐTCQ : 024 62695709

Email : tranphuonganh@moha.gov.vn

Quản trị viên hệ thống Trần Anh Ngọc

ĐTCQ : 024 62826733

Email : trananhngoc@moha.gov.vn

Quản trị viên hệ thống Đặng Phương Lan

ĐTCQ : 024 62826733

Email : dangthiphuonglan@moha.gov.vn

Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ công chức, viên chức
Phó Trưởng phòng Phụ trách Phạm Thị Thu Huyền

ĐTCQ : 024.62826724-0904411874

Email : phamthithuhuyen@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Nguyễn Thu Hà

ĐTCQ : 024 62826471

Email : nguyenthuha@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Phạm Thu Hà

ĐTCQ : 024.62826724

Email : phamthuha@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Phan Thị Vinh

ĐTCQ : 024 62826471

Email : phanthivinh@ moha.gov.vn

Chuyên viên Hồ Trần Sỹ

ĐTCQ : 024 62826471

Email : hotransy@ moha.gov.vn

Phòng Quản lý khoa học
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Huyền

ĐTCQ : 024.62826764

Email : nguyenthithuhuyen@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Hoàng Thị Lan Hương

ĐTCQ : 024.62826746

Email : hoangthilanhuong@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế

ĐTCQ : 024.62826746

Email : nguyenthihue@moha.gov.vn

Chuyên viên Ngô Thanh Tùng

ĐTCQ : 024 62826746

Email : ngothanhtung@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Đào Thị Lanh

ĐTCQ : 024 62826764

Email : daothilanh@moha.gov.vn

Phòng Nghiên cứu tổ chức
Trưởng phòng Đỗ Thị Thu Hằng

ĐTCQ : 024.62826790

Email : dothithuhang@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Đào Mạnh Hoàn

ĐTCQ : 02462826784

Email : daomanhhoan@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Nguyễn Thị Quỳnh

ĐTCQ : 024 62826790

Email : nguyenthiquynh@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Trần Thị Ngọc Khuyên

ĐTCQ : 024.62826790

Email : tranthingockhuyen@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Trần Trung Kiên

ĐTCQ : 024.62826784

Email : trantrungkien@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Phan Đăng Sơn

ĐTCQ : 024 62826790

Email : phandangson@moha.gov.vn

Phòng Nghiên cứu tổng hợp
Trưởng phòng Hà Quang Trường

ĐTCQ : 024 62695707

Email : haquangtruong@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Vũ Trường Giang

ĐTCQ : 024 62826780

Email : vutruonggiang@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Trần Bích Ngọc

ĐTCQ : 024 62826780

Email : tranthibichngoc@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Lê Thị Kim Liên

ĐTCQ : 024 62695707

Email : lethikimlien@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Nguyễn Thị Trang

ĐTCQ : 024 62826780

Email : nguyenthitrang@moha.gov.vn