Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân

ĐTCQ : 024.62826796-0913572219

Email : nguyenngocvan@moha.gov.vn

Phó Viện trưởng Tạ Ngọc Hải

ĐTCQ : 024.62826748-0912770774

Email : tangochai@moha.gov.vn

Phó Viện trưởng Lê Anh Tuấn

ĐTCQ : 024.62826703-0912307887

Email : leanhtuan@moha.gov.vn

Phó Viện trưởng Nguyễn Huyền Hạnh

ĐTCQ : 024.62826757-0904848847

Email : nguyenhuyenhanh@moha.gov.vn

Văn phòng Viện
Chánh Văn phòng Trần Thị Vân

ĐTCQ : 024.62826778-0983601986

Email : tranthivan@moha.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Thảo

ĐTCQ : 024.62826773-0915234603

Email : nguyenvanthao@moha.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Khánh

ĐTCQ : 024.62826773-0987210688

Email : tranvankhanh@moha.gov.vn

Kế toán viên Phạm Nhật Thu

ĐTCQ : 024.62826775-0934592599

Email : phamnhatthu@moha.gov.vn

Văn thư Đinh Thị Thanh Nguyên

ĐTCQ : 024.62826787-0974396373

Email : dinhthithanhnguyen@moha.gov.vn

Nhân viên phục vụ Phạm Thi Thu Trang

ĐTCQ : 024 62826712-01667505071

Email : phamthithutrang@moha.gov.vn

Chuyên viên Ngô Thị Phương Thúy

ĐTCQ : 024.62826773-0975192866

Email : ngothiphuongthuy@moha.gov.vn

Lái xe Nguyễn Văn Quân

ĐTCQ : 0982045510

Email : Email:nguyenvanquan@moha.gov.vn

Chuyên viên HĐ Đào Thị Ngọc

ĐTCQ : 024.62826780-0969885342

Email : daothingoc@moha.gov.vn

Kế toán HĐ Nguyễn Lan Phương

ĐTCQ : 024.62826775-0902073388

Email : nguyenlanphuong@moha.gov.vn

Kế toán HĐ Hồ Anh Tuấn

ĐTCQ : 024.62826761-0988719487

Email : hoanhtuan@moha.gov.vn

Phòng Thông tin khoa học và hợp tác quốc tế
Trưởng phòng Thạch Thọ Mộc

ĐTCQ : 024.62826729-0989343210

Email : thachthomoc@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Trần Thị Thơi

ĐTCQ : 024.6286733-0913535664

Email : tranthithoi@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên HĐ Đặng Thị Phương Lan

ĐTCQ : 024.6286733-0945055551

Email : dangthiphuonglan@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Trịnh Ngọc Linh

ĐTCQ : 024.62826729-0983040586

Email : trinhngoclinh@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Đỗ Thị Hồng

ĐTCQ : 024.62695709-0978843062

Email : dothihong@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Vũ Ánh Nguyêt

ĐTCQ : 024.6286733-0914568666

Email : vuanhnguyet@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên HĐ Trần Anh Ngọc

ĐTCQ : 024.62826729-0987866482

Email : trananhngoc@moha.gov.vn

Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ công chức, viên chức
Phó Trưởng phòng Phụ trách Phạm Thị Thu Huyền

ĐTCQ : 024.62826724-0904411874

Email : phamthithuhuyen@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Nguyễn Thu Hà

ĐTCQ : 024.62826741-0933666798

Email : nguyenthuha@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Nguyễn Phương Liên

ĐTCQ : 024.62826741-0982208768

Email : nguyenphuonglien@moha.gov.vn

Chuyên viên Mai Anh Duy

ĐTCQ : 024.62826741-0936050884

Email : maianhduy@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Phạm Thu Hà

ĐTCQ : 024.62826724-0908782688

Email : phamthuha@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Hồ Trần Sỹ

ĐTCQ : 024.62826771-0915342222

Email : hotransy@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Phan Thị Vinh

ĐTCQ : 024.62826771-0914553323

Email : phanthivinh@moha.gov.vn

Phòng Quản lý khoa học
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Huyền

ĐTCQ : 024.62826764-0904210589

Email : nguyenthithuhuyen@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Hoàng Thị Lan Hương

ĐTCQ : 024.62826746-0983601262

Email : hoangthilanhuong@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế

ĐTCQ : 024.62826746-0904322097

Email : nguyenthihue@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Đào Thị Lanh

ĐTCQ : 024.62826764-0975862345

Email : daothilanh@moha.gov.vn

Chuyên viên Ngô Thanh Tùng

ĐTCQ : 024.62826746-0888981988

Email : ngothanhtung@moha.gov.vn

Phòng Nghiên cứu tổ chức
Trưởng phòng Đỗ Thị Thu Hằng

ĐTCQ : 024.62826790-0904011973

Email : dothithuhang@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Đào Mạnh Hoàn

ĐTCQ : 02462826784-0914401666

Email : daomanhhoan@moha.gov.vn

Kế toán Ngô Phương Mai

ĐTCQ : 024.62826775-0983125484

Email : ngophuongmai@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Nguyễn Thị Quỳnh

ĐTCQ : 024.62826784-0979911986

Email : nguyenthiquynh@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Trần Thị Ngọc Khuyên

ĐTCQ : 024.62826790-0977397930

Email : tranthingockhuyen@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Trần Trung Kiên

ĐTCQ : 024.62826784-0986088198

Email : trantrungkien@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên HĐ Phan Đăng Sơn

ĐTCQ : 024.62826771-0983916346

Email : phandangson@moha.gov.vn

Phòng Nghiên cứu tổng hợp
Phó Trưởng phòng Vũ Trường Giang

ĐTCQ : .02462826781-0912684326

Email : vutruonggiang@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Trần Bích Ngọc

ĐTCQ : .02462826781-0978924569

Email : tranthibichngoc@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Đặng Tiến Dũng

ĐTCQ : 0246.62695705-0915079688

Email : dangtiendung@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên Lê Thị Kim Liên

ĐTCQ : 024.62695705-0977981988

Email : lethikimlien@moha.gov.vn

Nghiên cứu viên HĐ Nguyễn Thị Trang

ĐTCQ : 024.62695705-01679184889

Email : nguyenthitrang@moha.gov.vn