BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Ban Tôn giáo Chính phủ
 • 024.38248763; Fax: 02438256300 bantgcp@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.1.1
 • Họ và tên: Vũ Hoài Bắc
 • Email: vuhoaibac@btgcp.gov.vn
.1.1.2Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Nga
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: tranminhnga@btgcp.gov.vn
.1.1.3Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Chức
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • ĐTCQ: 02439386563
 • Email: nguyenanhchuc@btgcp.gov.vn
.1.1.4Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Trọng
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: nguyentientrong@btgcp.gov.vn
.1.2Lãnh đạo Văn phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.2.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Long
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 02439367260-0979183622
 • Email: nguyenvanlong@btgcp.gov.vn
.1.2.2Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Ngô Minh
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: .02438261929-0906173408
 • Email: ngominh@btgcp.gov.vn
.1.2.3Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Lê Trung Kiên
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 02437824819-0912259940
 • Email: letrungkien@btgcp.gov.vn
.1.3Văn Phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.3.1Kế toán trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Phú Hùng
 • Chức danh: Kế toán trưởng
 • ĐTCQ: 0966486899
 • Email: nguyenphuhung@btgcp.gov.vn
.1.3.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0978195977
 • Email: nguyendieuthuy@btgcp.gov.vn
.1.3.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Sỹ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0904802066
 • Email: tranminhsy@btgcp.gov.vn
.1.3.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Thị Ngọc
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0384578970
 • Email: lethingoc@btgcp.gov.vn
.1.3.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0915023403
 • Email: nguyenbichlien@btgcp.gov.vn
.1.3.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0988930511
 • Email: nguyenductoan@btgcp.gov.vn
.1.3.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Khắc Cường
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902105246
 • Email: dokhaccuong@btgcp.gov.vn
.1.4Phòng Công giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đinh Quang Tiến
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915087775
 • Email: dinhquangtien@btgcp.gov.vn
.1.4.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Thị Đượm
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 02432123977-0904716160
 • Email: .daothiduom@btgcp.gov.vn
.1.5Phòng Phật giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.5.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Minh Khánh
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912693526
 • Email: leminhkhanh@btgcp.gov.vn
.1.5.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Huy Cường
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0962880298
 • Email: daohuycuong@btgcp.gov.vn
.1.6Phòng Tin lành
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.6.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Thiều Thị Hương
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915216546
 • Email: .thieuthihuong@btgcp.gov.vn
.1.6.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0918204276
 • Email: nguyenngocbao@btgcp.gov.vn
.1.7Phòng Cao đài
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.7.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Phúc Nguyên
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0904535468
 • Email: nguyenphucnguyen@btgcp.gov.vn
.1.7.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912128119
 • Email: nguyenthihuong@btgcp.gov.vn
.1.8Phòng Tổ chức cán bộ và Quan hệ quốc tế
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.8.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Cát Ngọc Trình
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912962127
 • Email: catngoctrinh@btgcp.gov.vn
.1.8.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Huyền
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0947700099
 • Email: tranthihuyen@btgcp.gov.vn
.1.8.3Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Ngô Thị Xuân Lan
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0985750469
 • Email: ngoxuanlan@btgcp.gov.vn
.1.8.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Huyền Trang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0915213886
 • Email: nguyenhuyentrang@btgcp.gov.vn
.1.8.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vương Thị Bắc Giang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0987666119
 • Email: vuongbacgiang@btgcp.gov.vn
.1.8.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Lộ Xuân Huy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0936333636
 • Email: loxuanhuy@btgcp.gov.vn
.1.8.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Phú Mạnh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0974457522
 • Email: nguyenphumanh@btgcp.gov.vn
.1.8.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Văn Thị Huyền Trân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0989796783
 • Email: vanhuyentran@btgcp.gov.vn
.1.8.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thành Danh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912418866
 • Email: nguyenthanhdanh@btgcp.gov.vn
.1.9Phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo khác
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.9.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Thu
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0913301904
 • Email: tranminhthu@btgcp.gov.vn
.1.9.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Điệp
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912000571
 • Email: nguyenhongdiep@btgcp.gov.vn
.1.10Phòng Thanh tra- Pháp chế
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.10.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Định
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0987089565
 • Email: nguyenthidinh@btgcp.gov.vn
.1.10.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Văn Thuận
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0988627628
 • Email: phamvanthuan@btgcp.gov.vn
.1.11Trung tâm Thông tin
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.11.1Giám đốc Trung tâm Thông tin
 • Họ và tên: Ngô Mạnh Hùng
 • Chức danh: Giám đốc Trung tâm Thông tin
 • ĐTCQ: .0912640108
 • Email: ngomanhhung@btgcp.gov.vn
.1.11.2Phó Giám đốc Trung Tâm thông tin
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
 • Chức danh: Phó Giám đốc Trung Tâm thông tin
 • ĐTCQ: .0912159108
 • Email: nguyenvantien@btgcp.gov.vn
.1.12Nhà xuất bản tôn giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.12.1Quyền Tổng Biên tập
 • Họ và tên: Lê Hồng Sơn
 • Chức danh: Quyền Tổng Biên tập
 • ĐTCQ: 0912085867
 • Email: lehongson@btgcp.gov.vn
.1.13Tạp chí công tác tôn giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.13.1Tổng Biên tập
 • Họ và tên: Dương Thị Thúy Thịnh
 • Chức danh: Tổng Biên tập
 • ĐTCQ: 0945003554
 • Email: duongthuythinh@btgcp.gov.vn
.1.14Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
.1.14.1Viện trưởng
 • Họ và tên: Lê Thị Liên
 • Chức danh: Viện trưởng
 • ĐTCQ: 0936807096
 • Email: lethilien@btgcp.gov.vn
.1.14.2Phó Viện trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng
 • Chức danh: Phó Viện trưởng
 • ĐTCQ: 0906078575
 • Email: nguyenducdung@btgcp.gov.vn
.1.1Văn thư
 • Họ và tên: Văn thư
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 38256300
 • Email: .