Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính
Vụ trưởng Nguyễn Bích Thủy

ĐTCQ : 02437957090

Email : nguyenbichthuy@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Thanh Bình

ĐTCQ : 024 62695753

Email : nguyenthanhbinhkhtc@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Mạnh Quân

ĐTCQ : 024.37957433

Email : nguyenmanhquan@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Lê Văn Phương

ĐTCQ : 0949414161

Email : levanphuong@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên chính Trần Thị Thanh

ĐTCQ : 62695753

Email : tranthithanh@moha.gov.vn

Chuyên viên Dương Hồng Cúc

ĐTCQ : 37957089

Email : duonghongcuc@moha.gov.vn

Chuyên viên Đỗ Hoàng Anh

ĐTCQ : 37957433

Email : dohoanganh@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Tuyết Nhung

ĐTCQ : 0906273355

Email : nguyenthituyetnhung@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên chính Nguyễn Văn Tân

ĐTCQ : 62826722

Email : nguyenvantan@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Thủy

ĐTCQ : 37957089

Email : nguyenthithuthuy@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Phương Anh

ĐTCQ : 37957089

Email : nguyenthiphuonganh@moha.gov.vn

Chuyên viên Đoàn Bích Ngọc

ĐTCQ : 37957090

Email : doanbichngoc@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Văn Dương

ĐTCQ : .62695704

Email : nguyenvanduong@moha.gov.vn