Vụ Tiền lương

Lãnh đạo Vụ Tiền lương
Phó Vụ trưởng Trần Lưu Trung

ĐTCQ : 024 37957060

Email : tranluutrung@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Bích Thu

ĐTCQ : 024 37957060

Email : Nguyenbichthu@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên cao cấp Trịnh Thị Lan Anh

ĐTCQ : 024 62820376

Email : trinhthilananh@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Huỳnh Tuấn Nam

ĐTCQ : 024 62826704

Email : huynhtuannam@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Phạm Văn Nghìn

ĐTCQ : 024 62820376

Email : phamvannghin@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Kim Trọng Hà

ĐTCQ : 024 37957065

Email : kimtrongha@moha.gov.vn

Chuyên viên Hoàng Huỳnh Khanh

ĐTCQ : 024 62826704

Email : hoanghuynhkhanh@moha.gov.vn

Chuyên viên Lê Phúc Hiếu

ĐTCQ : 024 62820376

Email : lephuchieu@moha.gov.vn

Chuyên viên Trần Thái Hoan

ĐTCQ : 024 37957065

Email : tranthaihoan@moha.gov.vn

Chuyên viên Lê Thị Thúy

ĐTCQ : 024 62820376

Email : lethithuy@moha.gov.vn

Chuyên viên Phí Nhật Minh

ĐTCQ : 024 62826704

Email : Phinhatminh@moha.gov.vn

Chuyên viên Lê Minh Phương

ĐTCQ : 024 62820376

Email : Leminhphuong@moha.gov.vn