BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Vụ Pháp chế
 • Tổng đài: 024.62820404 vupc@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Vụ Pháp chế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Pháp chế
.1.1.1Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Đức Thuận
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: vuducthuan@moha.gov.vn
.1.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Tiến Dũng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820317
 • Email: vutiendung@moha.gov.vn
.1.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Pháp chế
.1.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Đằng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0988524557
 • Email: nguyenvandang@moha.gov.vn
.1.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Duy Kiến
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: .0988595288
 • Email: vuduykien@moha.gov.vn
.1.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Thanh Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462695745-0988359866
 • Email: lethanhthuy@moha.gov.vn
.1.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Nam Tuấn Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912091245
 • Email: nguyennamtuananh@moha.gov.vn
.1.2.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Lâm Quang Sinh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0918120739
 • Email: lamquangsinh@moha.gov.vn
.1.2.6Văn thư
 • Họ và tên: Trần Thu Hiền
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 02462820346-0984891499
 • Email: tranthuhien@moha.gov.vn
.1.2.7Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Bế Thị Phượng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462695746-0912764757
 • Email: bethiphuong@moha.gov.vn
.1.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Châu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462820346-0971781618
 • Email: tranthiminhchau@moha.gov.vn
.1.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Hồng An
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462826705-0912623686
 • Email: tranthihongan@moha.gov.vn