BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Trung tâm Thông tin
 • 024.62821010 trungtamthongtin@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Trung tâm Thông tin
 • Đợn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin
.1.1.1Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024.62821001
 • Email: nguyenthanhbinh@moha.gov.vn
.1.1.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Lê Thanh Tùng
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024.62821006
 • Email: lethanhtung@moha.gov.vn
.1.1.3Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Khánh Tùng
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024.62821028
 • Email: nguyenkhanhtung@moha.gov.vn
.1.2Phòng Hành chính - Tổng hợp
 • Đợn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin
.1.2.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Duy Cường
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62821021
 • Email: nguyenduycuong@moha.gov.vn
.1.2.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62821019
 • Email: nguyenthanhtuan@moha.gov.vn
.1.2.3Kế toán
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Kế toán
 • ĐTCQ: 62821027
 • Email: nguyenthithuy85@moha.gov.vn
.1.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thùy Dương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62821010
 • Email: nguyenthuyduong@moha.gov.vn
.1.2.5Kỹ sư
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Hoa
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62821021
 • Email: nguyenthiphuonghoa@moha.gov.vn
.1.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Phạm Minh Phương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62821019
 • Email: phamminhphuong@moha.gov.vn
.1.2.7Văn thư
 • Họ và tên: Nguyễn Mai Huyền
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 62821021
 • Email: nguyenmaihuyen@moha.gov.vn
.1.2.8Lái xe
 • Họ và tên: Phạm Minh Châu
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 62821019
 • Email: phamminhchau@moha.gov.vn
.1.3Phòng Quản trị hạ tầng số
 • Đợn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin
.1.3.1Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đỗ Đức Tùng
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62821030
 • Email: doductung@moha.gov.vn
.1.3.2Kỹ sư
 • Họ và tên: Phạm Quang Trung
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62821030
 • Email: phamquangtrung@moha.gov.vn
.1.3.3Quản trị viên hệ thống
 • Họ và tên: Nguyễn Duy Thư
 • Chức danh: Quản trị viên hệ thống
 • ĐTCQ: 62821030
 • Email: nguyenduythu@moha.gov.vn
.1.3.4Kỹ sư
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62821030
 • Email: nguyenthilien@moha.gov.vn
.1.3.5Kỹ sư
 • Họ và tên: Phạm Hồng Đức
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62821018
 • Email: phamhongduc@moha.gov.vn
.1.3.6Kỹ sư
 • Họ và tên: Đặng Mạnh Tùng
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62821018
 • Email: dangmanhtung@moha.gov.vn
.1.4Phòng Quản lý chuyển đổi số và dữ liệu điện tử
 • Đợn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin
.1.4.1Phó Trưởng phòng - phụ trách phòng
 • Họ và tên: Bùi Tiến Luận
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng - phụ trách phòng
 • ĐTCQ: 62821009
 • Email: buitienluan@moha.gov.vn
.1.4.2Kỹ sư
 • Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thủy
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62695717
 • Email: phamthithanhthuy@moha.gov.vn
.1.4.3Kỹ sư
 • Họ và tên: Ngô Thị Mỹ Dung
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62695717
 • Email: ngothimydung@moha.gov.vn
.1.5Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ
 • Đợn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin
.1.5.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hồ Thị Việt Hà
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62821016
 • Email: hothivietha@moha.gov.vn
.1.5.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Vương Đình Nghiêm
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • Email: vuongdinhnghiem@moha.gov.vn
.1.5.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Thị Phương Hằng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62821016
 • Email: tranthiphuonghang@moha.gov.vn
.1.5.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Thắng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62821016
 • Email: nguyenxuanthang@moha.gov.vn
.1.5.5Kỹ sư
 • Họ và tên: Thạc Thu Trang
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62821017
 • Email: thacthutrang@moha.gov.vn
.1.5.6Phóng viên
 • Họ và tên: Cao Tuấn Anh
 • Chức danh: Phóng viên
 • ĐTCQ: 62821016
 • Email: caotuananh@moha.gov.vn
.1.5.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Hồng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62821007
 • Email: nguyenhuuhong@moha.gov.vn
.1.5.8
 • Họ và tên: Phạm Hồng Hạnh
 • Email: phamhonghanh@moha.gov.vn