Vụ Công chức - Viên chức

Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức
Vụ trưởng Nguyễn Tuấn Ninh

ĐTCQ : 024.62820419

Email : nguyentuanninh@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Tư Long

ĐTCQ : 024.62692591

Email : nguyentulong@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân Tự

ĐTCQ : 024.62695735

Email : nguyenxuantu@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Lê Minh Hương

ĐTCQ : 024.37957057

Email : leminhhuong@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên cao cấp Đỗ Viết Minh

ĐTCQ : 024.62695735

Email : dovietminh@moha.gov.vn

Chuyên viên cao cấp Nguyễn Xuân Cường

ĐTCQ : 024.62695735

Email : nguuyenxuancuong@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thanh Bình

ĐTCQ : 024.62695735

Email : nguyenthanhbinhccvc@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Hoàng Bích Phượng

ĐTCQ : 024.62695735

Email : hoangbichphuong@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Trọng Tiến

ĐTCQ : 024.62695735

Email : nguyentrongtien@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Tạ Thị Hoài

ĐTCQ : 024.62695735

Email : tathihoai@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Hoàng Xuân Đảm

ĐTCQ : 024.62695735

Email : hoangxuandam@moha.gov.vn

Chuyên viên Đàm Tuấn Anh

ĐTCQ : 024.62695735

Email : damtuananh@moha.gov.vn

Chuyên viên Đoàn Thị Thủy

ĐTCQ : 024.62695735

Email : doanthithuy@moha.gov.vn

Chuyên viên Đỗ Tài Tuyên

ĐTCQ : 024.62695735

Email : dotaituyen@moha.gov.vn

Chuyên viên Đỗ Xuân Quỳnh

ĐTCQ : 024.62695735

Email : doxuanquynh@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Nhung

ĐTCQ : 024.62695735

Email : nguyenthinhung@moha.gov.vn

Chuyên viên Dương Thăng Long

ĐTCQ : 024.62695735

Email : duongthanglong@moha.gov.vn