BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Tổ công chức kiêm nhiệm
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ
.1.1Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng, Tổ trưởng
 • Họ và tên: Doãn Đức Hảo
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng, Tổ trưởng
 • ĐTCQ: 0913004983
 • Email: doanduchao@moha.gov.vn
.1.2Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hưng
 • Chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 02437957067
 • Email: nguyenngochung@moha.gov.vn
.1.3Phó Vụ trưởng - Phó Chánh văn phòng
 • Họ và tên: Trần Văn Long
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng - Phó Chánh văn phòng
 • ĐTCQ: 0904302428
 • Email: tranvanlong@moha.gov.vn
.1.4Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Diêm Đăng Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 0973814885
 • Email: diemdangquynh@moha.gov.vn
.1.5Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Vi Tiến Cường
 • Chức danh: Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 0919428866
 • Email: vitiencuong@moha.gov.vn
.1.6Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Nguyễn Công Toán
 • Chức danh: Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 0934530886
 • Email: nguyencongtoan@moha.gov.vn
.1.7Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Cao Đăng Thượng
 • Chức danh: Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 0914673039
 • Email: caodangthuong@moha.gov.vn