Vụ Hợp tác quốc tế

Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ trưởng Chu Tuấn Tú

ĐTCQ : 024-37957072

Email : chutuantu@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Phạm Thu Hằng

ĐTCQ : 024. 62695728

Email : phamthuhang@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Trần Thị Liên Hương

ĐTCQ : 8251

Email : tranthilienhuong@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên chính Trần Lưu Trung

ĐTCQ : 024.62820412

Email : Tranluutrung@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Hoàng Kim Thủy

ĐTCQ : 8221

Email : hoangkimthuy@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Kim Thảo

ĐTCQ : 024-62820379

Email : nguyenthikimthao@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Cao Văn Lừng

ĐTCQ : 8221

Email : caovanlung@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Hường

ĐTCQ : 8251

Email : nguyenthihuong@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Đặng Việt Nga

ĐTCQ : 024-62820379

Email : dangvietnga@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Phạm Thị Hồng Nhung

ĐTCQ : 8251

Email : phamthihongnhung@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Phương Anh

ĐTCQ : 024-62820379

Email : nguyenphuonganh@moha.gov.vn

Chuyên viên Lê Như Thái Sơn

ĐTCQ : 024-62820412

Email : lenhuthaison@moha.gov.vn

Chuyên viên Lê Mai Phương

ĐTCQ : 024-37957075

Email : lemaiphuong@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Thảo

ĐTCQ : 024-37957075

Email : nguyenthithao@moha.gov.vn

Cán sự Lê Ly Lan

ĐTCQ : 0243-7957075

Email : lelylan@moha.gov.vn