Vụ Tổ chức phi chính phủ

Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ
Vụ trưởng Thang Thị Hạnh

ĐTCQ : 024.37957054

Email : thangthihanh@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Tạ Tấn

ĐTCQ : 024.37957443

Email : tatan@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Phạm Trung Giang

ĐTCQ : 024.37957049

Email : phamtrunggiang@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên cao cấp Nguyễn Thị Tuyết Mai

ĐTCQ : 024.62820360

Email : nguyenthituyetmai@moha.gov.vn

Chuyên viên cao cấp Nguyễn Thị Thanh Loan

ĐTCQ : 0917516801

Email : nguyenthithanhloan@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Ma Thị Thu

ĐTCQ : 0965296111

Email : mathithu@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Trần Diệu Huyền

ĐTCQ : 0984756856

Email : trandieuhuyen@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Nguyên

ĐTCQ : 0945435561

Email : Nguyenthinguyen@moha.gov.vn

Chuyên viên Phạm Công Hùng

ĐTCQ : 0913583968

Email : Phamconghung@moha.gov.vn

Chuyên viên Trần Minh Tân

ĐTCQ : 0985449864

Email : Tranminhtan@moha.gov.vn

Chuyên viên Trần Ngọc Trí

ĐTCQ : 0706984323

Email : Tranngoctri@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Quỳnh Nga

ĐTCQ : 0986388196

Email : Nguyenthiquynhnga@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Duyên

ĐTCQ : 0985449864

Email : Nguyenthiduyen@moha.gov.vn

Chuyên viên Phạm Như Quỳnh

ĐTCQ : 0981162362

Email : phamnhuquynh@moha.gov.vn