BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
 • 024.37660370; Fax: 024.37665165 cucvtltnn@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
.1.1.1Cục trưởng
 • Họ và tên: Đặng Thanh Tùng
 • Chức danh: Cục trưởng
 • ĐTCQ: 024.38358666
 • Email: dangthanhtung@moha.gov.vn
.1.1.2Phó Cục trưởng
 • Họ và tên: Đỗ Văn Thuận
 • Chức danh: Phó Cục trưởng
 • ĐTCQ: 024.32373058
 • Email: dovanthuan@moha.gov.vn
.1.1.3Phó Cục trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
 • Chức danh: Phó Cục trưởng
 • ĐTCQ: 024.37662127
 • Email: nguyenthinga@moha.gov.vn
.1.1.4Phó Cục trưởng
 • Họ và tên: Trần Trung Kiên
 • Chức danh: Phó Cục trưởng
 • ĐTCQ: 024 32373314
 • Email: trantrungkien@moha.gov.vn
.1.2Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
.1.2.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Bùi Thị Kim Hương
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 024.38327003-0912379670
 • Email: buithikimhuong@moha.gov.vn
.1.2.2Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức-Cán bộ
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
 • Chức danh: Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức-Cán bộ
 • ĐTCQ: 024 37678335
 • Email: Nguyenthithuhoai@moha.gov.vn
.1.2.3Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
 • Họ và tên: Trần Thị Thanh Bình
 • Chức danh: Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
 • ĐTCQ: 024.37666016-0904694466
 • Email: tranthithanhbinh@moha.gov.vn
.1.2.4Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước
 • Họ và tên: Mai Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước
 • ĐTCQ: 024 38327005-0914073909
 • Email: maithithuhien@moha.gov.vn
.1.2.5Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT
 • Họ và tên: Phạm Thanh Hà
 • Chức danh: Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT
 • ĐTCQ: 024 37661072-0912041116
 • Email: phamthanhha@moha.gov.vn
.1.2.6Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
 • Chức danh: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học
 • ĐTCQ: 024 32115017-0985508997
 • Email: Nguyenthihue_vtltnn@moha.gov.vn.vn
.1.2.7Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
 • Họ và tên: Vũ Thị Thanh Thủy
 • Chức danh: Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
 • ĐTCQ: 024 37667911-0948015288
 • Email: vuthithanhthuy@moha.gov.vn
.1.3Văn phòng cục
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
.1.4Trung tâm lưu trữ quốc gia I
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
.1.4.1Giám đốc
 • Họ và tên: Trần Thị Mai Hương
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024 37822655-0913207323
 • Email: tranthimaihuong@moha.gov.vn
.1.4.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Hoài
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024 37822545-0915219588
 • Email: Nguyenthuhoai_vtltnn@moha.gov.vn
.1.4.3Văn thư
 • Họ và tên: Đỗ Thị Huyền Trang
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024 37822545(101)-0987095623
 • Email: dohuyentrang@moha.gov.vn
.1.5Trung tâm lưu trữ quốc gia II
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
.1.5.1Giám đốc
 • Họ và tên: Vũ Văn Tâm
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 028. 38294789
 • Email: vuvantam@moha.gov.vn
.1.5.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Phạm Ngọc Hưng
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 028. 38247185
 • Email: phamngochung@moha.gov.vn
.1.5.3Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liêm
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 028. 38231886
 • Email: nguyenthibichliem@moha.gov.vn
.1.5.4Văn thư
 • Họ và tên: Phạm Thị Thúy
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 028 38224625
 • Email: phamthithuy@moha.gov.vn
.1.6Trung tâm lưu trữ quốc gia III
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
.1.6.1Giám đốc
 • Họ và tên: Trần Việt Hoa
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 376620225
 • Email: tranviethoa_vtltnn@moha.gov.vn
.1.6.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Vũ Thị Kim Hoa
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024 37620103
 • Email: kimhoa@moha.gov.vn
.1.6.3Văn thư
 • Họ và tên: Phạm Thị Anh
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024 37626620
 • Email: vanthutt3@gmail.com
.1.7Trung tâm lưu trữ quốc gia IV
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
.1.7.1Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Hùng
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024 37626620
 • Email: nguyenxuanhung@moha.gov.vn
.1.7.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Cung
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 026 33912741
 • Email: nguyenvancung@moha.gov.vn
.1.7.3Văn thư
 • Họ và tên: Lê Thị Huệ
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 026 33560790
 • Email: lethihue@moha.gov.vn
.1.8Trung tâm khoa học kỹ thuật văn thư - Lưu trữ
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
.1.8.1Giám đốc
 • Họ và tên: Mai Thị Xuân
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 3266 5329
 • Email: maithixuan@moha.gov.vn
.1.8.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hồng
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 3266 5325
 • Email: hoangthithuhong@moha.gov.vn
.1.8.3Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Thùy Trang
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 38326964
 • Email: nguyenthuytrang@moha.gov.vn
.1.8.4Văn thư
 • Họ và tên: Phạm Thị Bích Đào
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024 37663673
 • Email: phamthibichdao@moha.gov.vn
.1.9Trung tâm lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
.1.9.1Giám đốc
 • Họ và tên: Lê Văn Năng
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 37669154
 • Email: levannang@moha.gov.vn
.1.9.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Trần Thị Việt Hương
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 37606720
 • Email: tranthiviethuong@moha.gov.vn
.1.9.3Văn thư
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024. 37665165
 • Email: nguyenthicuc@moha.gov.vn
.1.10Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
.1.10.1Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Phú
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 35235007
 • Email: nguyenvanphu@moha.gov.vn
.1.10.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 35235096
 • Email: nguyenhuyhoang@moha.gov.vn
.1.10.3Văn thư
 • Họ và tên: Ngô Thị Thanh Hoa
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024 3817072
 • Email: ngothithanhhoa@moha.gov.vn
.1.11Văn thư Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
.1.11.1Văn thư
 • Họ và tên: Lê Thị Sen
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024. 38327002
 • Email: lethisen@moha.gov.vn