Lãnh đạo Văn phòng

Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Phương Lan

ĐTCQ : 08044570

Email : nguyenthiphuonglan@btdkttw.gov.vn

Phó Chánh VP Nguyễn Hồng Tiến

ĐTCQ : 08043074

Email : vanphongban@btdkttw.gov.vn

Phó Chánh VP Nguyễn Anh Tuấn

ĐTCQ : 08044776

Email : vanphongban@btdkttw.gov.vn

Văn thư Nguyễn Thị Lan Anh

ĐTCQ : 08043004

Email : vanphongban@btdkttw.gov.vn