BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Văn phòng Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 vanphongbo@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Văn phòng Bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.1.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Vũ Đăng Minh
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 62820468
 • Email: vudangminh@moha.gov.vn
.1.1.2Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Thái
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • Email: tranthithai@moha.gov.vn
.1.1.3Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bộ trưởng
 • Họ và tên: Doãn Đức Hảo
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bộ trưởng
 • Email: doanduchao@moha.gov.vn
.1.2Phòng Tổng hợp - Thư ký
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.2.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Tạ Đức Hòa
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 37957088-0983220159
 • Email: taduchoa@moha.gov.vn
.1.2.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Thu
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0983298420
 • Email: nguyenthiquynhthu@moha.gov.vn
.1.2.3Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Triệu Văn Cường
 • Họ và tên: Vi Tiến Cường
 • Chức danh: Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Triệu Văn Cường
 • ĐTCQ: 37957065-0919428866
 • Email: vitiencuong@moha.gov.vn
.1.2.4Chuyên viên chính - Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
 • Họ và tên: Diêm Đăng Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính - Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
 • ĐTCQ: 0973814885
 • Email: diemdangquynh@moha.gov.vn
.1.2.5Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng
 • Họ và tên: Nguyễn Công Toán
 • Chức danh: Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng
 • ĐTCQ: 0934530886
 • Email: nguyencongtoan@moha.gov.vn
.1.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Trịnh Thị Trang
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0943825183
 • Email: trinhthitrang@moha.gov.vn
.1.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Mai Thị Quỳnh Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0963577836
 • Email: maithiquynhanh@moha.gov.vn
.1.2.8Chuyên viên
 • Họ và tên: Cao Đăng Thượng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0915588860
 • Email: caodangthuong@moha.gov.vn
.1.3Phòng Kế toán - Tài vụ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.3.1Phó Trưởng phòng Phụ trách kế toán
 • Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng Phụ trách kế toán
 • ĐTCQ: 62820456
 • Email: hoangthingoc@moha.gov.vn
.1.3.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Mai Thị Hương Lan
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820456-0988424947
 • Email: maithihuonglan@moha.gov.vn
.1.3.3Thủ quỹ
 • Họ và tên: Phạm Thị Phương Lan
 • Chức danh: Thủ quỹ
 • ĐTCQ: 62820456-0944217968
 • Email: phamthiphuonglan@moha.gov.vn
.1.3.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyên Thị Nguyệt Nga
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: .62820456-0916092333
 • Email: nguyenthinguyetnga@moha.gov.vn
.1.3.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Đinh Tiến Dũng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0982396488
 • Email: dinhtiendung@moha.gov.vn
.1.4Phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đỗ Văn Phong
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0949380068
 • Email: dovanphong@moha.gov.vn
.1.4.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Duy Chiến
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62826732- 0912021358
 • Email: nguyenduychien@moha.gov.vn
.1.4.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Triệu Tú Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: .0913630773
 • Email: trieutuanh@moha.gov.vn
.1.4.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Bùi Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 68280314-0917259696
 • Email: buithithuhien@moha.gov.vn
.1.4.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912658855
 • Email: phamngoclien@moha.gov.vn
.1.4.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Sự
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820337-0983615604
 • Email: Chuyên viên nguyenthisu@moha.gov.vn
.1.4.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820337-0904506980
 • Email: nguyenthimaihuong@moha.gov.vn
.1.5Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.5.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Quang Tuyến
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 37957042-0942973469
 • Email: phamquangtuyen@moha.gov.vn
.1.5.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Thanh Mai
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820406-0973116121
 • Email: lethithanhmai@moha.gov.vn
.1.5.3Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn T. Hồng Vĩnh
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820406-0914673039
 • Email: nguyenthihongvinh@moha.gov.vn
.1.5.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thành Nam
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820426-0974092888
 • Email: nguyenthanhnam@moha.gov.vn
.1.5.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Tạ Thị Loan
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820406-0973981459
 • Email: tathiloan@moha.gov.vn
.1.5.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820406-0948613662
 • Email: Nguyenthihao@moha.gov.vn
.1.6Phòng Hành chính - Quản trị
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.6.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Thu Hương
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820426-01685598668
 • Email: lethithuhuong@moha.gov.vn
.1.6.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0984519586
 • Email: hoangthingoc@moha.gov.vn
.1.6.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957041-0912088012
 • Email: nguyenthithuy@moha.gov.vn
.1.6.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Lâm
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957041-0988053234
 • Email: nguyenvanlam@moha.gov.vn
.1.6.5Nhân viên
 • Họ và tên: Đinh Thị Thanh Thủy
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820351-0969550316
.1.6.6Nhân viên
 • Họ và tên: Phạm Thị Thùy Hương
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820351-0988865586
.1.6.7Nhân viên
 • Họ và tên: Phan Thị Minh Trang
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 37957041-0975221806
.1.6.8Lễ Tân
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
 • Chức danh: Lễ Tân
 • ĐTCQ: 62820351-0972842076
.1.6.9Nhân viên phục vụ
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Châm
 • Chức danh: Nhân viên phục vụ
 • ĐTCQ: 62820351-0986115714
.1.6.10Lễ Tân
 • Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Lan
 • Chức danh: Lễ Tân
 • ĐTCQ: 62820444-0963500898
.1.6.11Nhân viên phục vụ
 • Họ và tên: Đào Thị Tâm
 • Chức danh: Nhân viên phục vụ
 • ĐTCQ: 62820444-0915652356
 • Email: daothitam@moha.gov.vn
.1.6.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Xuyến
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957041 -0968207565
 • Email: nguyenthixuyen@moha.gov.vn
.1.6.13NVKT
 • Họ và tên: Bùi Thế Hùng
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-0903711468
 • Email: buithehung@moha.gov.vn
.1.6.14NVKT
 • Họ và tên: Trần Thanh Minh
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-62695712
 • Email: tranthanhminh@moha.gov.vn
.1.6.15NVKT
 • Họ và tên: Vũ Văn Hoan
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-0903366002
 • Email: vuvanhoan@moha.gov.vn
.1.6.16NVKT
 • Họ và tên: Vũ Đức Nhã
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-0983610982
 • Email: vuducnha@moha.gov.vn
.1.6.17NVKT
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 37957046-0986119450
 • Email: nguyenvantien@moha.gov.vn
.1.6.18NVKT
 • Họ và tên: Bùi Ánh Dương
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62820309-0976804835
 • Email: buianhduong@moha.gov.vn
.1.6.19NVKT
 • Họ và tên: Ngô Thế Hùng
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62826732-0904435577
 • Email: ngothehung@moha.gov.vn
.1.6.20NVKT
 • Họ và tên: Trần Ngọc Thanh
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 1081-0946690508
 • Email: tranngocthanh@moha.gov.vn
.1.7Phòng Bảo vệ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.7.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Công Đô
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Mạnh Hà
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7.3Nhân viên
 • Họ và tên: Mai Xuân Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7.4Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Danh Chiến
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7.5Nhân viên
 • Họ và tên: Đặng Nhật Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7.6Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7.7Nhân viên
 • Họ và tên: Hà Mạnh Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.8Nhân viên
 • Họ và tên: Hàn Đình Hiếu
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.9Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.10Nhân viên
 • Họ và tên: Đinh Tiến Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.11Nhân viên
 • Họ và tên: Lê Văn Đô
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.12Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Cảnh Toàn
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.13Nhân viên
 • Họ và tên: Hà Công Thắng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.14Nhân viên
 • Họ và tên: Đàm Văn Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.15Nhân viên
 • Họ và tên: Chu Mạnh Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.16Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Giao Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.17Nhân viên
 • Họ và tên: Phạm Bình An
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.18Nhân viên
 • Họ và tên: Phan Trọng Nghĩa
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.19Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.8Đội xe
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.8.1Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thức
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.2Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Trần Tân
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.3Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Chí Tỵ
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.4Lái xe
 • Họ và tên: Ngô Bá Nghi
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.5Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Vinh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.6Lái xe
 • Họ và tên: Vũ Hồng Thanh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.7Lái xe
 • Họ và tên: Trần Xuân Tình
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.8Lái xe
 • Họ và tên: Trần Đình Quý
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.9Lái xe
 • Họ và tên: Vũ Đình Sản
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.10Lái xe
 • Họ và tên: Trần Mạnh Linh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.11Lái xe
 • Họ và tên: Lã Văn Ngọc
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.12Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Minh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 1161
.1.8.13Lái xe
 • Họ và tên: Tô Văn Tân
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.14Phó đội trưởng
 • Họ và tên: Phạm Như Quỳnh
 • Chức danh: Phó đội trưởng
 • ĐTCQ: 0945698285
 • Email: phamnhuquynh@moha.gov.vn