BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Kế hoạch thực hiện văn hóa công sở của Bộ Nội vụ

24/06/2021 21:30

Ngày 25/5, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Kế hoạch số 2381/KH-BNV thực hiện văn hóa công sở của Bộ Nội vụ.

Kế hoạch nhằm xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo, phát triển, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động, tăng cường kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ. 

Đồng thời, nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, phong cách giao tiếp, ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị của Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện văn hóa công sở. Công chức, viên chức, người lao động của Bộ phải có sự thống nhất về nhận thức, thực hiện nghiêm túc các quy định về nghĩa vụ trong thực hiện nhiệm vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, những việc không được làm.

Về nội dung, các cơ quan, đơn vị trong Bộ xây dựng, hoàn thiện, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc đến công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo cơ sở pháp lý, ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa công sở.  Thường xuyên thực hiện việc bồi dưỡng về văn hóa công sở đối với công chức, viên chức, người lao động của Bộ. 

Bên cạnh đó, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ gắn với thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. 

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở, lồng ghép vào chương trình, kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và các công tác khác tại Bộ. 

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm văn hóa công sở, vi phạm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin, đưa thông tin không chính xác, thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và cá nhân; chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham nhũng, nhũng nhiễu, phiền hà trong thực thi công vụ. Công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công sở tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức xử lý; kiên quyết thực hiện tinh giản công chức, viên chức, người lao động năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật. 

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể tiêu biểu, xuất sắc và cá nhân công chức, viên chức, người lao động có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở. Hằng năm, tổ chức tổng kết việc thực hiện văn hóa công sở của Bộ gắn với Hội nghị công chức, viên chức, người lao động của Bộ.

Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Bộ tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Bộ Nội vụ và các văn bản khác có liên quan trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Đổi mới phương thức quản lý, điều hành thực thi công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động không để xảy ra tình trạng vi phạm văn hóa công sở trong trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Đặc biệt, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo tính chất, mức độ vi phạm văn hóa công sở của công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu công chức, viên chức và người lao động của Bộ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và tại Bộ; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc. 

Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm túc thời giờ làm việc không đi muộn, về sớm, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không đánh bạc dưới mọi hình thức.

Công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, tôn trọng lắng nghe ý kiến của cấp dưới, gương mẫu trong giao tiếp ứng xử. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa của Bộ Nội vụ để có hành vi chiếm đoạt tài sản làm mất uy tín, danh dự của Bộ Nội vụ./.

Xem toàn văn Kế hoạch số 2381/KH-BNV trong File đính kèm dưới đây.

Thanh Tuấn

Tìm kiếm