BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công văn số 511-CV/BCSĐ ngày 06/01/2023 của an Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Kế hoạch số 203-KH/BTGTW ngày 30/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

10/01/2023 10:50

Xem toàn văn Công văn số 511-CV/BCSĐ và Kế hoạch số 203-KH/BTGTW trong File đính kèm dưới đây:

Tìm kiếm