BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

  • Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành
Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/03/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 06/05/2024