BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Vụ Tổ chức phi chính phủ

27/11/2009 14:29

 

 

Tổng đài: 04.62820404; Lễ tân trực tổng đài: 1022; Fax: 04.62820408 - 04.62820398

Email: VuTCPCP@

Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ
Phó Vụ trưởng Tạ Xuân Tiếu
ĐTCQ: 10241; 37957086
Email:taxuantieu@
Danh sách cán bộ
Chuyên viên chính Tạ Tấn
ĐTCQ: 10251
Email:tatan@
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Thanh Loan
ĐTCQ:
Email:nguyenthithanhloan@
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Tuyết Mai
ĐTCQ: 10262
Email:nguyenthituyetmai@
Chuyên viên chính Phạm Trung Giang
ĐTCQ: 10252
Email:phamtrunggiang@
Chuyên viên chính Trần Thanh Phương
ĐTCQ: 10222
Email:tranthanhphuong@
Chuyên viên Nguyễn Thị Nguyên
ĐTCQ: 10261
Email:nguyenthinguyen@
Chuyên viên Nguyễn Như Cương
ĐTCQ: 10242
Email:nguyennhucuong@
Chuyên viên Phạm Công Hùng
ĐTCQ: 10221
Email:phamconghung@
Chuyên viên Lê Thị Liên Hương
ĐTCQ:
Email:lethilienhuong@
Chuyên viên Ma Thị Thu
ĐTCQ: 10231
Email:mathithu@
Cán sự Trần Thu Hiền
ĐTCQ: 10232; 62820360
Email:tranthuhien@

 

Tìm kiếm