BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lĩnh vực chính quyền địa phương, địa giới hành chính

08/03/2016 09:25

STT Nội dung Tổng số
I SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH (tính đến 31/12/2020)
1 Cấp tỉnh 63
    Tỉnh 58
    Thành phố trực thuộc Trung ương 5
2 Cấp huyện 705
    Thành phố   
    Thị xã  
    Quận  
    Huyện  
3 Cấp xã 10.603
     
    Phường  
    Thị trấn  
II THÔN, TỔ DÂN PHỐ (tính đến 31/12/2020)
  Số thôn, tổ dân phố 98.455
    Số Tổ dân phố  
    Số thôn  
III SỐ LƯỢNG XÃ ĐẢO (đã có Quyết định công nhận)
1 Cấp xã  
    Xã đảo 85
    Huyện đảo 12
IV SỐ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ (Tính đến 31/12/2019)
1 Cấp huyện    
    Thành phố  77
 
    Thị xã  49
 
    Quận 49
 
    Huyện 532
 
 2  Cấp xã  Xã 8.324
 
     Phường 1.68
 
     Thị Trấn 610
 
V SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
1 Số lượng Đại biểu UBND các cấp   
    Cấp tỉnh 1.526
     Cấp huyện  11.668
    Cấp xã 46.759
2 Số lượng Đại biểu HĐND các cấp   
    Cấp tỉnh 3.774
    Cấp huyện 23.694
    Cấp xã 270.656
 VI SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TÔ DÂN PHỐ 04/2018  832.869 
     Cấp xã  183.311
    Thôn tổ dân phố   649.558
       

 

Tìm kiếm