BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

01/01/2000 00:00

Phú Yên

+ Địa chỉ: 02A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Điện thoại:   0257.3841429                  Fax: 0257.3842074
+ Email: sonv@phuyen.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.phuyen.gov.vn/wps/portal/sonoivu/

 

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+ Giám đốc: Trương Ngọc Tuấn

02573.843558

truongngoctuan@phuyen.gov.vn

+ Phó GĐ: Lê Tấn Đễ

02573.842418

letande@phuyen.gov.vn

+ Phó GĐ: Bùi Trọng Lân

02573.556939

buitronglan@phuyen.gov.vn

+ Phó GĐ: Vũ Lê Các

02573.836777

vulecac@phuyen.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Phòng Tổng hợp và Quản lý Văn thư – Lưu trữ

+ Trưởng phòng: Võ Nguyên

 

02573.842076

vonguyen@phuyen.gov.vn

+ Phó.TP: Trần Thế Hưng

02573.843074

tranthehung@phuyen.gov.vn

+ Phó.TP: Nguyễn Phúng

0935220376

nguyenphung@phuyen.gov.vn

+ Thanh tra

+Chánh.TT: Đặng Văn Nhiên

02573.842733

dangvannhien@phuyen.gov.vn

+Phó.CTT: Ngô Thị Thúy Ái

02573.842733

ngothithuyai@phuyen.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền vàCông tác thanh niên

+ Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Quảng

02573.841040

nguyenngocquang@phuyen.gov.vn

+ Phó.TP: Nguyễn Tiến Dũng

02573.841040

nguyentiendung@phuyen.gov.vn

+ PhòngTổ chức, Công chức, Viên chức

+ Trưởng phòng Nguyễn Đình Trung

02573.843852

nguyendinhtrung@phuyen.gov.vn

+ Phó TP: Nguyễn Quốc Thường

02573.843852

nguyenquocthuong@phuyen.gov.vn

+ Phó TP: Trịnh Thị Huỳnh Hân

02573.843852

trinhthihuynhhan@phuyen.gov.vn

+Phòng Cải cách hành chính

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thu

02573.842954

nguyenthithanhthu77@phuyen.gov.vn

+ Phó TP: Nguyễn Thị Ánh Mỹ

02573.842954

nguyenthianhmy@phuyen.gov.vn

+Ban Tôn giáo

+ Trưởng ban: Lê Đình Chương

02573.601566

ledinhchuong@phuyen.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn Thị Thu Hiện

0905269020

nguyenthithuhien80@phuyen.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+ Trưởng ban: Nguyễn VũLộc

02573.556897

nguyenvuloc@phuyen.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn Thị Hồng Hiệp

02573.843062

nguyenthihonghiep@phuyen.gov.vn

+Trung tâm lưu trữ lịch sử

+ Giám đốc: Đặng Thị Nhung

02573.552141

dangthinhung@phuyen.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

 

Tìm kiếm