BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

01/01/2000 00:00

Sơn La

+ Địa chỉ:  Sở Nội vụ tỉnh Sơn La - Đường Khau Cả, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
+ Điện thoại: 0212.3752630              Fax: 0212.3855743
+ Email:  snv@sonla.gov.vn
+ Website:  http://sonoivu.sonla.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+ Giám đốc:Nguyễn Minh Hòa

02123.852.608

hoanm.snv@sonla.gov.vn

+ Phó.GĐ :Trần Bình Minh

02123.853.889

minhtb.snv@sonla.gov.vn

+ Phó.GĐ :Nguyễn Thanh Tịnh

02123.851.180

tinhnt.snv@sonla.gov.vn

+ Phó.GĐ:Cầm Thúy Vân

02123.754.988

vanct.snv@sonla.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+ CVP: Nguyễn Tú Anh

02123.752.630

 

anhnt.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

+TP: Lê Thị Văn

02123.852.020

vanlt.snv@sonla.gov.vn

 

+ Phó.TP: Đỗ Khắc Vinh

02123.852.020

vinhdk.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ

+TP: Hà Trung Thắng

02123.857.403

thanght.snv@sonla.gov.vn

+ Thanh tra

+ Phó.CTT: Bùi Văn Hào

02123.789.178

haobv.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+ TP : Nguyễn Biên Cương

 

02123.853.704

cuongnb.snv@sonla.gov.vn

 

+ Phó.TP: Vũ Quốc Cường

02123.853.704

cuongvq.snv@sonla.gov.vn

+Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ

+ TP : Nguyễn Thị Bích Thủy

 02123.751.890

 thuyntb@sonla.gov.vn

+ Phó.TP: Doãn Thị Thu Huyền

 02123.751.890

 huyendtt@sonla.gov.vn

+ Phòng Tôn giáo

+TP: Phạm Khắc Trình

02123.751.890

trinhpk.snv@sonla.gov.vn

 

+ Phó.TP: Đinh Thùy Vui

02123.751.890

vuidt.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Thi đua và Khen thưởng

+TP: Phạm Minh Hải

02123.851.149

haipm.snv@sonla.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử

+GĐ: Lê Thị Miền

0212.850.999

mienlt.snv@sonla.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

 

 

 

 


Tìm kiếm