BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

01/01/2000 00:00

Tuyên Quang

+ Địa chỉ: Số 01 Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
+ Điện thoại:   0207.3822432        Fax: 0207.3827038
+ Email: noivu@tuyenquang.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.tuyenquang.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Nông Thị Bích Huệ

0207.3817798/ nbhuesnv@tuyenquang.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Trần Nam Phong

0207.3814261/ tnphongsnv@tuyenquang.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Vũ ngọc Khánh

0207.3822434/ nvkhanhsnv@tuyenquang.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Lê Văn Minh

Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Hải Hà

 

0207.3817500/ lvminhsnv@tuyenquang.gov.vn
 
0207.3812838/ thhasnv@tuyenquang.gov.vn

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Đinh Xuân Trưởng

Phó Chánh Thanh tra: Trịnh Như Hoa

 

0207.3811933/ dxtruongsnv@tuyenquang.gov.vn

0207.3811933/ tnhoasnv@tuyenquang.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Ngụy Như Quyết Tiến

Phó Trưởng phòng: Bùi Viết Lợi

Phó Trưởng phòng:Lương Thu Hương

 

0207.3822083/ nhqtiensnv@tuyenquang.gov.vn

0207.3816125/ bvloisnv@tuyenquang. gov.vn

0207.3816125/ lthuongsnv@tuyenquang.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Bàng Quốc Việt

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải

Phó Trưởng phòng: Lê Quốc Huân0207.3814270/ 
bqvietsnv@tuyenquang.gov.vn

0207.3824662/ nthaisnv@tuyenquang.gov.vn

0207.3824662/ lqhuansnv@tuyenquang.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Tạ Thanh Dũng

Phó Trưởng phòng: Ma Thị Nga0207.3826220/ ttdungsnv
snv@tuyenquang.gov.vn
 
0207.3814537/mtngasnv@tuyenquang.gov.vn

 + Phòng Cải cách hành chính

Trưởng Phòng: Đặng Thị Minh Thu

Phó Trưởng phòng: Trần Văn Tiến
 
02073.812.229/dtmthusnv@tuyenquang.gov.vn

0273.881.933/tnhoasnv@tuyenquang.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Hà Vương Thanh

Phó Trưởng ban: Trần Sỹ Hiệp

 

0207.3818653/ hvthanhsnv@tuyenquang.gov.vn

0207.3822433/ tshiepsnv@tuyenquang.gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban:
 Vương Kim Việt

Phó Trưởng ban:Nguyễn Đức Tuyên

 

0207.3824.661/ vkviet-tdkt@tuyenquang.gov.vn


0207.3819899/ ndtuyen-tdkt@tuyenquang.gov.vn

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Tôn Thị Phương

Phó Chi cục trưởng:Nguyễn Thúy Lợi

 

0207.3818776/ ttphuong-vtlt@tuyenquang.gov.vn
 
0207.3812898/ ntloi-vtlt@tuyenquang.gov.vn

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang


Tìm kiếm