BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Nghiên cứu trao đổi

Thúc đẩy cải cách, tăng tốc thực thi chính sách để đạt mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra

Thúc đẩy cải cách, tăng tốc thực thi chính sách để đạt mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra

07/09/2023 10:07 - Lượt xem: 20

Trong bối cảnh quốc tế bấp bênh và rủi ro hơn, điều mà giới kinh doanh gọi là thế giới VUCA (biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ), kinh tế Việt Nam đã duy trì được sự ổn định. Tuy nhiên, thách thức còn rất lớn, đòi hỏi cần thúc đẩy các cải cách mạnh hơn để khắc phục những bất cập. Đặc biệt, nếu không tăng tốc khâu thực thi chính sách sẽ khó đạt được các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thực trạng “sợ sai”, “sợ trách nhiệm”… trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay: Đôi điều suy ngẫm

Thực trạng “sợ sai”, “sợ trách nhiệm”… trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay: Đôi điều suy ngẫm

07/07/2023 15:45 - Lượt xem: 215

Vấn đề dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách (“6 dám”) vì lợi ích chung đã được nói nhiều trong suốt mấy năm nay.

Trách nhiệm thực thi công vụ - Không thể 'ngồi im là an

Trách nhiệm thực thi công vụ - Không thể 'ngồi im là an

27/04/2023 09:54 - Lượt xem: 536

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Đột phá, sáng tạo phụ thuộc người đứng đầu

Đột phá, sáng tạo phụ thuộc người đứng đầu

30/03/2023 13:06 - Lượt xem: 861

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ có tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm là một chủ trương đúng đắn trong tình hình nước ta hiện nay. Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa chủ trương mới và quan trọng này phụ thuộc vào quy trình, cách thức, biện pháp khuyến khích và bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo.

Cán bộ liêm chính mới chọn được người liêm chính giới thiệu cho cấp ủy

Cán bộ liêm chính mới chọn được người liêm chính giới thiệu cho cấp ủy

20/03/2023 18:08 - Lượt xem: 569

Cần có yêu cầu nghiêm ngặt đối với người làm công tác cán bộ, người lựa chọn, nhận xét, đề bạt cán bộ. Cán bộ có liêm chính mới chọn được người liêm chính để giới thiệu cho cấp ủy, tổ chức.

Văn hóa trong quản trị tổ chức hành chính công

Văn hóa trong quản trị tổ chức hành chính công

15/03/2023 14:56 - Lượt xem: 816

Xây dựng văn hóa trong quản trị tổ chức công nhằm hướng đến sự công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; xây dựng mối quan hệ, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả… Bài viết nghiên cứu các yếu tố hình thành văn hóa trong tổ chức, qua đó đề xuất một số giải pháp giúp quản trị hiệu quả, góp phần khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong các tổ chức hành chính công ở Việt Nam.

Cải cách hành chính hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Cải cách hành chính hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

20/02/2023 11:05 - Lượt xem: 1410

Cải cách hành chính nhà nước là tất yếu khách quan và khâu trung tâm của công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết khái quát những kết đã đạt được trong thời gian qua và những giải pháp triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước trong thời gian tới.

Chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

01/02/2023 08:14 - Lượt xem: 3304

Hiến pháp năm 2013 ban hành với nhiều nội dung thể hiện tinh thần mới về chính quyền địa phương. Quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương và việc cụ thể hóa trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là những nội dung chính của bài viết này.

Giá trị và ý nghĩa của 10 cuộc cải cách lớn trong lịch sử đối với cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay

Giá trị và ý nghĩa của 10 cuộc cải cách lớn trong lịch sử đối với cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay

01/02/2023 08:14 - Lượt xem: 9565

Cải cách, đổi mới để phát triển đất nước là nhu cầu tất yếu của mỗi giai đoạn lịch sử. Có thể khái quát những nội dung cải cách hành chính (CCHC) cơ bản của 10 cuộc cải cách, đổi mới lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam như sau: 

Tìm kiếm