BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp công tác năm 2023 giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ

22/02/2023 20:40

Chiều ngày 22/02, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp công tác năm 2023 giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa ký kết Kế hoạch phối hợp công tác

Dự Lễ ký kết về phía Công đoàn Viên chức Việt Nam các Phó Chủ tịch và lãnh đạo các Ban thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Về phía Bộ Nội vụ có Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ; Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính,  Phạm Minh Hùng và công chức Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thông tin thêm về các hoạt động nổi bật năm 2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam, trong đó có hai hoạt động đã tổ chức thành công Hội thảo vai trò của Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia thực hiện Chương trình cải cách hành chính và Hội thi công đoàn tham gia xây dựng văn hóa công sở. Hai sự kiện này được tổ chức thành công đã đóng góp quan trọng vào công tác cải cách hành chính. Đồng thời, nhấn mạnh, việc ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2023 nhằm cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình số 01/BNV-CĐVCVN ngày 17/11/2021 về phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục phát huy kết quả năm 2022 và các năm trước, năm 2023 - là năm Đại hội công đoàn các cấp, hai bên đã tổ chức thực hiện Chương trình số 01/BNV-CĐVCVN và lựa chọn, thống nhất kế hoạch phối hợp công tác như sau:

Thứ nhất, tổ chức Tọa đàm về cải cách hành chính với Chủ đề: “Công đoàn viên chức các cấp tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, thời gian tổ chức dự kiến vào Quý II/2023.

Nội dung Tọa đàm là vai trò của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia cải cách hành chính; các hoạt động cụ thể công đoàn tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, tổ chức “Lớp tập huấn cập nhật kiến thức về cải cách hành chính nhà nước, thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác thi đua khen thưởng”, với mục đích nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức về một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong cải cách hành chính, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác thi đua, khen thưởng cho các cán bộ làm công tác công đoàn.

Nội dung tập huấn tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay; quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Luật thi đua khen thưởng năm 2022.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị, hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và các nhiệm vụ thường xuyên trong Chương trình số 01/BNV-CĐVCVN để các Chương trình này sớm đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, vì vậy, ngay từ khi Chính phủ khóa XV được bầu, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do chính Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

Đồng tình với những đánh giá của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng, việc lan tỏa về cải cách hành chính, văn hóa công vụ phải được triển khai thường xuyên các nhiệm vụ trong Chương trình số 01/BNV-CĐVCVN và Kế hoạch phối hợp.

Tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng gợi mở và nhấn mạnh một số nhiệm vụ đề ra để triển khai cần có trọng tâm, trọng điểm như: văn hóa công vụ; chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; cải cách chế độ công vụ; chính sách khuyến khích, bảo vệ những người “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách”; sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Để nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới tiếp tục được triển khai một cách sâu rộng, có bước đột phá nhằm xây dựng nền hành chính Việt Nam phục vụ, thực sự của dân, do dân, vì dân,… Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị các cấp công đoàn và ngành Nội vụ quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở,…

Thứ hai, rà soát chức năng, nhiệm vụ của hai bên để phối hợp triển khai một cách đồng bộ, tổng thể, thống nhất và hiệu quả.

Thứ ba, tăng cường công tác thi đua, đồng thời triển khai công tác thi đua trong toàn hệ thống công đoàn từ Trung ương đến địa phương, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính.

Thứ tư, đổi mới công tác phối hợp giữa Bộ Nội vụ với Công đoàn Viên chức Việt Nam và giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với các cấp công đoàn ở địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ, sự quyết tâm giữa hai cơ quan trong công tác cải cách hành chính, chắc chắn thời gian tới, công tác cải cách hành chính sẽ đạt được kết quả to lớn hơn, ý nghĩa hơn nữa, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Quang cảnh Lễ ký kết

Tại Lễ ký kết, sau khi thảo luận, thống nhất cao về các nội dung phối hợp, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp công tác năm 2023 giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ.


Anh Cao

 

Tìm kiếm