BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Hội nghị sơ kết Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

17/11/2023 12:08

Sáng ngày 17/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ Thang Thị Hạnh; đại diện một số Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo một số quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh và công chức Vụ Tổ chức phi chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2020 góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lập Nhân dân về truyền thông phát huy yêu thương, nhân ái, tương trợ giúp đỡ nhau, đạo lý của dân tốc Việt Nam; thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ, tài trợ phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận; đáp ứng yêu cầu mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế của Nhà nước ta.

Thứ trưởng nhấn mạnh, qua hơn 03 năm thực hiện Nghị định, Bộ Nội vụ và Bộ, ngành, cơ quan liên quan luôn xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về quỹ xã hội, quỹ từ thiện là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện.

Theo đó, đã tạo cơ sở pháp lý, điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước về quỹ hướng dẫn công dân, tổ chức và các quỹ thực hiện thủ tục thành lập, công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung, công nhận hội đồng quản lý quỹ theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý kịp thời vi phạm; đôn đốc việc triển khai thực hiện quy định về chế độ thông tin, báo cáo công tác quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện đối với địa phương; đôn đốc, yêu cầu các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động hàng năm, qua đó chấn chính, nâng cao hiệu lực, hiệu qua công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện xây dựng bộ máy theo điều lệ được công nhận, đã thực hiện việc công nhận, thành đổi thành viên hội đồng quản lý quỹ; sửa đổi, bổ sung điều lệ và báo cáo định kỳ theo quy định; đã ban hành các quy chế, quy định trong nội bộ; nhiều quỹ đã chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; một số quỹ phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh đã thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại một số địa phương theo quy định của pháp luật để triển khai hoạt động.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với kinh tế - xã hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã tích cực tham gia ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm cho người dân vùng dịch, trợ giúp người dân bị mắc bệnh, đóng góp vào Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19 của Chính phủ. Những đóng góp kịp thời, thiết thực nêu trên của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã góp phần chung tay cùng Đảng và Nhà nước phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đã quy định cơ bản cụ thể về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Tuy nhiên, thực tiễn trong quá trình thực hiện còn có những khó khăn, vướng mắc, một số quy định chưa phù hợp với yêu cầu thực tế; đồng thời, vẫn còn tồn tại hạn chế đối với việc tổ chức, hoạt động của một số quỹ xã hội, quỹ từ thiện như: chưa ban hành đầy đủ các quy chế, quy định trong nội bộ quỹ theo quy định điều lệ quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và quy định của pháp luật, việc huy động các nguồn lực tham gia ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nguồn tài chính của các tổ chức quỹ còn nhiều hạn chế, chưa có giải pháp tăng cường tài chính quỹ…

Do vậy, nhằm tăng cường quản lý nhà nước hoạt động của các quỹ, nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và để có cơ sở báo cáo Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các nội dung như: (1) Đánh giá kết quả triển khai Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của các cơ quan quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện. (2) Đánh giá kết quả triển khai Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của các quy xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh. (3) Làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và đề xuất, kiến nghị các giải pháp, nêu rõ quy định cần sửa đổi Nghị định này.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ Tạ Tấn báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Tạ Tấn cho biết, về cơ bản, các quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP phù hợp với chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về việc tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tính khả thi, tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật, đã góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của nước ta.

Về kết quả triển khai thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP được thể hiện trên các mặt công tác. Cụ thể:

Thứ nhất, công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Để đảm bảo thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP; Quyết định số 350/QĐ-BNV về danh sách cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; ban hành Công văn số 2195/BNV-TCPCP ngày 26/5/2022 thông báo tới quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh tổ chức, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ.

Bộ Ngoại giao đã tham mưu, trình Thủ tướng ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg, trong đó quy định thẩm quyền quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện góp phần để các quỹ xã hội, quỹ từ thiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan và địa phương tổ chức đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đến các tầng lớp Nhân dân, toàn thể cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Thứ hai, về công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

Hàng năm, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2022, 2023; tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức và hoạt động của quỹ năm 2023; phối hợp với địa phương .tổ chức tập huấn về công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động quán triệt, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP cho các quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền các quy định của pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo đài của Trung ương và địa phương qua các tin, bài, phóng sự, chuyên mục; đăng tải Nghị định số 93/2019/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

Theo Phó Vụ trưởng Tạ Tấn, tổng số quỹ tính đến tháng 12 năm 2022 là: 3.082 quỹ, trong đó:

Quỹ hoạt động phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 95 quỹ, bao gồm 05 quỹ được Bộ Nội vụ cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ năm 2022.

Quỹ hoạt động phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 2.988 quỹ, trong đó năm 2022 có 33 quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; 02 quỹ bị giải thể.

Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Phó Vụ trưởng Tạ Tấn nhấn mạnh, từ khi Nghị định số 93/2019/NĐ-CP có hiệu lực đến nay, quỹ xã hội, quỹ từ thiện xây đã kiện toàn theo điều lệ được công nhận, đã thực hiện việc công nhận, thành đổi thành viên hội đồng quản lý quỹ; sửa đổi, bổ sung điều lệ và báo cáo định kỳ theo quy định; đã ban hành các quy chế, quy định trong nội bộ; nhiều quỹ đã chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; một số quỹ phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh đã thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại một số địa phương theo quy định của pháp luật để triển khai hoạt động.

Quỹ xã hội thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ đã huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, thể dục thể thao, phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Tham gia hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo trong cả nước, đặc biệt là học sinh, sinh viên ở vùng sâu, vùng xa góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần ươm mầm đào tạo nhân lực, nhân tài cho đất nước, góp phần phát triển nền giáo dục của nước nhà. Tích cực tài trợ tài năng thể thao trẻ, trao giải thể thao, động viên, khuyến khích và phát triển phong trào thể dục, thể thao của đất nước; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng hệ thống tài năng bóng đá trẻ và các môn thể thao khác chuyên nghiệp góp phần nâng cao thành tích thể thao và vị thế của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hỗ trợ, tài trợ nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; nghiên cứu chuyển giao kết quả sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để phát triển doanh nghiệp. Hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, xây dựng các công trình, tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao; hỗ trợ, động viên các văn nghệ sĩ cống hiến tài năng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa và xây dựng, đổi mới đất nước; hỗ trợ, tài trợ góp phần đảm bảo về giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ, bảo tồn các loài động thực vật hoang dã, nguồn gen quý hiếm, cải thiện hệ sinh thái, môi trường góp phần bảo vệ và phát triển hệ sinh thái tự nhiên của nước ta; hỗ trợ, tài trợ các chương trình, dự án an sinh xã hội về cấp nước, xây dựng hệ thống nước sạch.

Kết quả hoạt động của các quỹ xã hội về hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học công nghệ đã khẳng định vai trò của quỹ đối với cộng đồng xã hội, góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, Quỹ từ thiện đã tích cực vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, tài trợ giúp đỡ người tàn tật, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, động viên, khuyến khích họ vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội bằng những hoạt động ý nghĩa và thiết thực: tài trợ xây nhà tình nghĩa cho người có công, nhà tình thương cho người nghèo; tặng quà hộ gia đình chính sách gặp khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam và người nghèo; tài trợ xây dựng công trình công cộng phòng tránh thiên tai, nhà chống lũ; xây dựng bể bơi phòng chống đuối nước cho học sinh; lắp đặt trạm đo mưa tự động cảnh báo sớm mưa lũ tại cộng đồng; tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tài trợ các đợt khám, phẫu thuật thay tủy miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; khám mắt học đường, tặng kính miễn phí cho học sinh khó khăn, phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tài trợ kinh phí đào tạo bác sĩ chuyên khoa cho các tỉnh vùng sâu vùng xa; hỗ trợ và tặng quà cho các bệnh nhân ung thư, bệnh nhân nghèo; cung cấp bữa ăn miễn phí hàng ngày; hỗ trợ lương thực, dinh dưỡng, trợ cấp phương tiện đi lại, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật; tài trợ nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa.

Về một số kết quả thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của các cơ quan quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Phó Vụ trưởng Tạ Tấn cũng cho biết, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ, ngành, cơ quan liên quan quan tâm tạo điều kiện cho công dân, tổ chức và các quỹ thực hiện thủ tục thành lập, công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung, công nhận hội đồng quản lý quỹ theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh thực hiện thủ tục về quỹ qua Bộ phận Một cửa và giải quyết các thủ tục hành chính cơ bản 100% trên môi trường điện tử. Bộ Nội vụ đã cập nhật thủ tục hành chính về hội, quỹ kết nối liên thông Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

Nhằm ứng dụng xây dựng chuyển đổi số, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện phần mềm “Chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu về hội, quỹ phục vụ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao”; đồng thời, ban hành Quy chế quản lý, vận hành sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu hội, quỹ và thực hiện rà soát phân cấp các thủ tục hành chính và báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính trên phần mềm điện tử của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Nội vụ đã phối hợp với một Bộ, ngành liên quan kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và việc chấp hành pháp luật và điều lệ đối với 20 quỹ; 29 địa phương và 06 Bộ theo kế hoạch. Thông qua kiểm tra, Bộ Nội vụ ghi nhận đánh giá hoạt động thiết thực vì cộng đồng của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện; đồng thời, kịp thời đôn đốc và hướng dẫn các quỹ xã hội, quỹ từ thiện tổ chức, hoạt động tuân thủ điều lệ và quy định pháp luật.

Thực hiện Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, Bộ Nội vụ hướng dẫn, tạo điều kiện các quỹ nhận các khoản viện trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân nước ngoài và đã phê duyệt dự án cho một số Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.

Đã hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; ban hành một số văn bản hướng dẫn, trả lời vướng mắc cho các địa phương và công dân, tổ chức trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc thẩm định về nhân sự tham gia Ban Sáng lập Quỹ, Hội đồng quản lý quỹ; tham gia ý kiến phê duyệt các viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài các quỹ; chủ động nắm bắt tình hình, đặc biệt là những quỹ hoạt động có dấu hiệu vi phạm để kịp thời phối hợp xử lý, ngăn chặn và phòng ngừa.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tham gia bằng văn bản với Bộ Nội vụ về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; đổi tên quỹ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo Sở Nội vụ và các sở ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn; tích cực tuyên truyền các quy định của pháp luật; công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, thủ tục qua bộ phận một cửa; thực hiện việc xử lý giải quyết các thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; rà soát, xây dựng danh mục và các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Thông tư số 04/2020/TT-BNV. 

Thực hiện phân cấp hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thẩm quyền quản lý nhà nước đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, địa bàn đối với hoạt động của quỹ theo quy định. Các sở ngành được giao nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở địa phương đã chủ động, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu thực hiện giải quyết các thủ tục về quỹ theo quy định của pháp luật. Sở Nội vụ phối hợp Công an tỉnh và sở ngành liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật và điều lệ của quỹ xã hội, quỹ từ thiện trong phạm vi địa phương. 

Thực hiện Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã thực hiện phê duyệt các khoản viện trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho các quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định. 

Tuy nhiên, công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật và điều lệ quỹ tại một số địa phương còn chưa được thường xuyên, định kỳ; công tác phối hợp giữa các cơ quản lý nhà nước về quỹ trong một số trường hợp còn hạn chế.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu tham luận, trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo. Nhìn chung, các ý kiến góp ý tập trung vào các nội dung: tôn chỉ, mục đích tổ chức, hoạt động của quỹ; tên gọi, trụ sở của quỹ; quyền và nghĩa vụ của quỹ; Ban sáng lập và Thành viên Hội đồng quản lý quỹ; thủ tục hành chính đối với quỹ: thu hồi giấy phép, phiếu lý lịch tư pháp, trình tự, thủ tục, hồ sơ và điều kiện để mở rộng phạm vi hoạt động; tài sản tài chính của quỹ; quản lý nhà nước đối với quỹ;…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các đại biểu; các quỹ đã hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đúng điều lệ và quy định của pháp luật; đồng thời, giao Vụ Tổ chức phi chính phủ tổng hợp tiếp thu các ý kiến tâm huyết của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thứ trưởng đề nghị các quỹ cần tăng cường công tác quản lý huy động và sử dụng tài chính và hoạt động của các pháp nhân trực thuộc.

Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện cần thực hiện nghiêm trách nhiệm công khai các khoản đóng góp trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định trên website của Bộ Nội vụ tại đường link: http://csdlhoiquy. để nắm bắt thông tin và có phối hợp, hướng dẫn kịp thời.

Anh Cao
Tìm kiếm