BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Diễn tập Thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Nội vụ năm 2023

20/11/2023 16:02

Sáng ngày 20/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Trung tâm Thông tin tổ chức Buổi diễn tập Thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Nội vụ năm 2023 nhằm rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm, sẵn sàng ngăn chặn, xử lý và ứng cứu sự cố cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động quản trị, vận hành khai thác hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ.

Tham dự Buổi diễn tập có các đơn vị: Trung tâm Thông tin, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Ban Tôn giáo Chính phủ; Ban Thi đua Khen thưởng trung ương; Trung tâm Công nghệ số quốc gia; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Bộ Thông tin và Truyền thông…

Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc Buổi diễn tập

Nhận thức rõ các cơ quan, đơn vị nhà nước phải tiếp tục nỗ lực để làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình cho biết, hoạt động diễn tập an toàn thông tin mạng sẽ trang bị những kỹ năng cần thiết để kịp thời phối hợp ứng phó, giải quyết các vấn đề thông qua tình huống tấn công vào hệ thống thực khi khai thác các hệ thống thông tin trên môi trường mạng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên trách công nghệ thông tin.

Chuyển đổi từ diễn tập trên các hệ thống giả lập, mang tính hình thức sang diễn tập thực chiến gắn hoạt động diễn tập vào hệ thống thông tin thật đang hoạt động, vận hành các vấn đề thông qua tình huống tấn công vào hệ thống thực khi khai thác các hệ thống thông tin trên môi trường mạng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên trách công nghệ thông tin.

Tại Buổi diễn tập, các đại biểu đã được nghe Chuyên gia Trung tâm Công nghệ số quốc gia, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày những nội dung sau:

(1)Tổng quan tình hình an toàn thông tin năm 2023. (2)Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thông tin. (3) Quan điểm về an toàn thông tin trong Chuyển đổi số. (4) Các kỹ thuật tấn công mạng. (5) Phát triển nhân lực an toàn thông tin, mạng lưới ứng cứu sự cố.

Quang cảnh Buổi diễn tập

 

Thu Trang
Tìm kiếm