BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023

27/04/2023 09:54

Sáng ngày 26/4, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Ban tổ chức, Đảng ủy Khối các các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; đại diện các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ; các đồng chí chuyên viên giúp việc công tác Đảng các Đảng ủy cơ sở trực thuộc.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã ban hành Chương trình công tác của năm 2023; tập trung chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện 03 trọng tâm công tác:

Một là, Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hai là, Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Bộ Nội vụ. 

Ba là, Tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Bộ Nội vụ và Nghị quyết Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kế hoạch và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị đóng góp ý kiến, đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân; đề xuất những giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác trong quý II năm 2023.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng quý I và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo công tác Quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023

Theo đó, Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện công tác của Đảng ủy Bộ Nội vụ trong quý I năm 2023 trên các mặt công tác như: giáo dục, chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về cơ bản là ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp có hiệu quả với  Ban Cán sự  đảng Bộ; Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị với những  nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
Việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Ngoài những kết quả, thành tích đã đạt được, báo cáo cũng thắng thắn nhìn nhận những hạn chế trong Quý I như: Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn có lúc, có việc còn chậm về tiến độ hoặc chất lượng chưa cao, điều này có trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng các cấp; việc chuyển đảng viên chính thức khi đã nghỉ hưu, thôi việc,… ở một số chi bộ, đảng bộ còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy đã được cải thiện, song chưa thực sự đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra...

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2023, Đảng ủy Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, chương trình, mục tiêu năm 2023. Khắc phục các hạn chế của Quý I năm 2023 trong thực hiện nhiệm vụ, để tập trung hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ, kể cả các công việc đột xuất hoặc được giao bổ sung.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Tăng cường chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hoạt động thiết thực; bằng việc làm gương mẫu, nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là của các đồng chí cấp ủy viên, của người đứng đầu; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy chế làm việc và các quy định của pháp luật. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và làm tốt công tác tư tưởng, giữ gìn và xây dựng đoàn kết, không để phát sinh vụ việc phức tạp trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ Nội vụ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; khóa XII và khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn đảng, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau mỗi đợt kiểm điểm. Các cấp ủy trực thuộc đảng ủy Bộ thường xuyên đưa việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy và chi bộ; tuyên truyền phản bác những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tiếp tục triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp chi bộ cho tới toàn Đảng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy Bộ cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 09-KH/ĐUB ngày 31/10/2016; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Nắm và bám sát tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận trong cơ quan, đơn vị để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, xử lý. Cảnh giác và đấu tranh đối với những thông tin tuyên truyền, bịa đặt, bôi xấu, vu khống bịa đặt đối với cán bộ, công chức, đảng viên.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Trung ương, của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ, chi bộ; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia theo Kế hoạch số 19-KH/ĐUBNV ngày 06/4/2022 của Đảng ủy Bộ Nội vụ. 

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ tập trung triển khai thực hiện việc rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Nội vụ; nghiêm túc thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho các đồng chí đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, chuyển công tác, theo đúng quy định của Đảng. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng theo kế hoạch năm 2023. Tiếp tục duy trì sinh hoạt chi bộ nề nếp, chất lượng, kết hợp với sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ. Tự phê bình và phê bình luân phiên trong sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ theo Kế hoạch năm 2023 đã được ban hành. Thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên, xác định rõ đúng sai và có hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng, bảo đảm khách quan, công bằng, nghiêm minh; giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo Kế hoạch; tập trung xác minh, thẩm tra, kết luận đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Về công tác dân vận và đoàn thể: Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ. Tăng cường chỉ đạo Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ và Hội Cựu Chiến binh Bộ thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2023 và các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy phân giao. Chỉ đạo Công Đoàn Bộ tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ đạt kết quả. Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động văn hoá, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và xây dựng đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đã tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023 của Đảng ủy Bộ. 

Quang cảnh Hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị đã làm sâu sắc, cụ thể hóa nhiều nội dung trong dự thảo Báo cáo; đồng chí đề nghị trong Quý II năm 2023, các cấp ủy đảng cần phối hợp chặt chẽ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Bám sát chương trình công tác năm 2023 của Bộ, của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hoạt động thiết thực; bằng việc làm gương mẫu, nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là của các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy chế làm việc và các quy định của pháp luật. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và làm tốt công tác tư tưởng, giữ gìn và xây dựng đoàn kết, không để phát sinh vụ việc phức tạp trong cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; khóa XII và khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, khắc phục hạn chế, tồn tại đã chỉ ra sau mỗi đợt kiểm điểm. Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ thường xuyên đưa việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy và chi bộ.

Thực hiện việc rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tổ chức giám sát, kiểm tra các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ theo Kế hoạch năm 2023; đồng thời, giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo Kế hoạch; tập trung xác minh, thẩm tra, kết luận đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác công nghệ thông tin, công tác chuyển đổi số tại các đơn vị, đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Chỉ đạo Công đoàn Bộ tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 đạt kết quả.

Giao văn phòng Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo quy định.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã công bố các Quyết định khen thưởng cho đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2018 - 2022), trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ Nội vụ cho 05 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2022 và 37 đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.
 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Đạo trao Giấy khen cho các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2022
Hữu Hồng

 

Tìm kiếm