BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

27/06/2023 15:38

Vừa qua, tại trụ sở Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự Đại hội có các đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Trần Trung Kiên, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và 140 đại biểu đoàn viên Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nga cho biết, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã không ngừng phát triển về tổ chức đội ngũ cán bộ, đoàn viên, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023 đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; tích cực tham gia quản lý; vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền đánh giá cao; là một Công đoàn phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp uỷ Đảng, chính quyền, của Công đoàn cấp trên và của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc Đại hội

Theo báo cáo trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Ban chấp hành Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước luôn làm tốt vai trò của mình trong việc thực hiện chức năng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị; phối hợp với chính quyền tổ chức, tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia; cải cách hành chính; phòng và chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh phong trào thi đua; các công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn đã nêu cao tinh thần đoàn kết và hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao, phát động phong trào thi đua với mục tiêu: Động viên đoàn viên công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác với chất lượng và hiệu quả cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn. 

Công đoàn Cục luôn phối hợp với chính quyền để tuyên truyền, giáo dục cho các đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, tham gia quản lý nhà nước, giám sát thi hành chế độ, chính sách trong cơ quan, đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên kịp thời. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích của công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn luôn được quan tâm, nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực góp phần động viên công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và nâng cao.

Công đoàn bộ phận các đơn vị đã tiến hành đăng ký và tổ chức phát động thi đua, duy trì và tìm những biện pháp hữu hiệu để vận động đoàn viên hăng hái tham gia. Các phong trào thi đua được gắn với tình hình cụ thể của từng đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia cùng chính quyền để giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cùng tìm các giải pháp để xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển; các công đoàn bộ phận luôn chủ động đề xuất, tham mưu với thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động của công đoàn đạt hiệu quả theo chương trình, kế hoạch năm. Các đoàn viên công đoàn đã ý thức rõ trách nhiệm của mình, phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị giao; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ trong công tác; chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan; có ý thức vươn lên trong học tập, công tác.

Ngoài những kết quả, thành tích đã đạt được, báo cáo cũng thắng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại như: Một số Công đoàn bộ phận còn chưa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để động viên kịp thời các viên chức, đoàn viên công đoàn, đặc biệt là trong giai đoạn sáp nhập một số đơn vị. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, chất lượng ở một số đơn vị chưa cao, chưa phát huy được hết dân chủ tại cơ sở; số lượng đoàn viên đông, số cán bộ làm công tác công đoàn hầu hết đều là cán bộ kiêm nhiệm, vì bận công việc chuyên môn nên tham gia hoạt động của Công đoàn còn hạn chế; một số công đoàn bộ phận còn thiếu biện pháp thiết thực, chưa chủ động đề xuất kịp thời để tăng thu nhập cho các đoàn viên công đoàn; duy trì phong trào thi đua tại các đơn vị, việc gắn kết hoạt động công đoàn với chính quyền còn hạn chế, chưa có sáng kiến đề xuất các nội dung hoạt động, thiết thực và hiệu quả. Một số đoàn viên chưa tích cực tham gia các phong trào của cơ quan và của công đoàn phát động; chưa thực sự cố gắng trong học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong hoạt động của Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong nhiệm kỳ 2017 - 2023 là một tổ chức đoàn kết, thống nhất đã thể hiện rất tốt vai trò nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đồng chí Vũ Đăng Minh cũng đề nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 1) Đại hội xem xét lựa chọn bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 là những người có tâm huyết, có trách nhiệm và tố chất hoạt động công đoàn. 2) ngay sau Đại hội Ban chấp hành khóa mới đề ra phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng và ban hành chương trình hành động của cả nhiệm kỳ, của từng năm đồng thời phân công cụ thể rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban chấp hành, tiếp tục tham gia và thực hiện tốt các phong trao do Công đoàn cấp trên phát động. 3) tiếp thu các ý kiến đóng góp và tham luận tại Đại hội để hoàn thiện Báo cáo kết quả Đại hội gửi Công đoàn Bộ Nội vụ đúng quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 đồng chí. Bầu 20 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, trong đó có 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Hữu Hồng
Tìm kiếm