Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ làm việc với Bộ Giao thông vận tải

15:08 03/06/2020 | Lượt xem : 1616

Sáng ngày 03/6, tại trụ sở Bộ, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải về việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông báo cáo tại Buổi làm việc

Báo cáo với Tổ công tác, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ. Nội dung của Kế hoạch đã xác định mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đối với từng nhiệm vụ, đồng thời, kế hoạch cũng xác định rõ những sản phẩm/công việc hoặc hoạt động cụ thể gắn với mỗi nhiệm vụ được giao, đồng thời quy định tiến độ thực hiện, phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân… Công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải trong thực thi nhiệm vụ, công vụ đã tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Bộ Giao thông vận tải đã thiết lập và duy trì 02 hệ thống đường dây nóng liên quan đến tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, tại thời điểm ngày 29/02/2020, có 22 tổ chức hành chính, gồm: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, 12 Vụ, 07 Cục và 01 Tổng cục. Trong giai đoạn 2020 - 2021, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy của các tổ chức thuộc Bộ cho phù hợp với chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại thời điểm năm 2020, Bộ Giao thông vận tải có 103 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: 27 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, 10 đơn vị thuộc Tổng cục thuộc Bộ, 58 đơn vị thuộc Cục thuộc Bộ, 05 đơn vị thuộc Cục thuộc Tổng cục.

Việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và tinh giản biên chế công chức, qua kết quả thống kê cho thấy, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đã sử dụng số lượng người không vượt quá chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao. Tuy nhiên, việc tuyển dụng viên chức tại một số đơn vị gặp nhiều khó khăn nên tại một số đơn vị vẫn còn biên chế chưa sử dụng. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng cho 11 đơn vị với 491 chỉ tiêu viên chức; hiện nay, các đơn vị đang thực hiện việc tuyển dụng viên chức và chưa báo cáo kết quả về Bộ, do biên chế chưa sử dụng sẽ giảm sau khi có kết quả tuyển dụng viên chức.

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế khối hành chính, tổng số biên chế giao năm 2020 là 1.854 biên chế, giảm 8,7% so với năm 2015. Khối sự nghiệp, tổng số biên chế giao năm 2020 là 8.488 biên chế sự nghiệp, giảm 10% so với năm 2015.

Nhìn chung, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong mọi hoạt động công vụ của Bộ thông qua việc phổ biến, quán triệt, thể chế hóa các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác công vụ.

Lãnh đạo Bộ luôn sát sao chỉ đạo việc chấp hành các quy định của pháp luật trong từng lĩnh vực hoạt động công vụ; kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ hệ thống quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ban hành đầy đủ hệ thống văn bản quy định để áp dụng thực hiện phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành.

Công tác quản lý công chức, viên chức và quản lý cán bộ nói chung cũng được Bộ Giao thông vận tải xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành Giao thông vận tải; trong thực hiện công tác cán bộ, Ban Cán sự đảng Bộ luôn phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ và các cấp ủy Đảng của Trung ương và địa phương; có sự tham gia của các Ban Đảng ở Trung ương và các cơ quan của Chính phủ theo các quy chế phối hợp công tác và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức.

Các khâu trong công tác cán bộ luôn được Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy đinh của Đảng và Chính phủ. Việc bố trí cán bộ đã thực sự xuất phát từ nhu cầu công tác và năng lực cán bộ, gắn với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế chính sách, không duy ý chí, không có tác động hoặc bị tác động trong bổ nhiệm cán bộ; đồng thời, đã xử lý kiên quyết, dứt điểm các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận. Các cán bộ được bổ nhiệm nhìn chung đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo quản lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng đơn vị và nhiệm vụ chính trị của cả Ngành thời gian qua.

Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Bộ, của Ngành tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa, kỷ cương hành chính được nâng cao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ, của Ngành.

Về công tác dân vận chính quyền, cũng như các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận đã được Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ Giao thông vận tải, Đảng ủy Bộ triển khai nghiêm túc, sâu rộng đến từng chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo và cải tiến được lề lối, tác phong trong công tác, thực hiện tốt vai trò tham mưu đề xuất các phương án, giải pháp quản lý, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải có hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên tại nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách có hiệu quả nhất trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.

Năm 2019, tỷ lệ thủ tục hành chính được cắt giảm so với năm 2018 (cắt giảm 30 thủ tục hành chính; đơn giản hóa 56 thủ tục hành chính); số điều kiện kinh doanh cũng được cắt giảm 384/570 (chiếm 67,36%), đến nay dã thực hiện cắt giảm 172 điều kiện; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 176/312 (56,41%), mức độ 4 là 136/312 (43,59%); sáp nhập 12 cấp phòng, 02 cấp vụ; tinh giản biên chế 6,7% so với năm 2015; đơn thư khiếu nại đã giải quyết 100%; đơn thư tố cáo đã giải quyết 100%; công tác hoạt động tiếp công dân được thực hiện đúng quy định; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Về cải cách hành chính, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo việc thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, các chương trình hoạt động cải cách hành chính được thực hiện bằng nhiều hình thức như: giao các cơ quan, đơn vị chủ trì các nội dung cải cách hành chính phải gửi đầy đủ, kịp thời các nội dung, thông tin, bài viết, công văn, kế hoạch, chương trình… liên quan đến cải cách hành chính để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử  của Bộ và website của các cơ quan, đơn vị, các báo, tạp chí của ngành và trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng khác; gắn các nội dung cải cách hành chính với các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt chú trọng gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với nhiệm vụ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, cải cách tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, kiểm soát kết quả chất lượng các nhiệm vụ… Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019” của Bộ Giao thông vận tải; tổ chức thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018…

Toàn cảnh Buổi làm việc

Qua báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Tổ công tác đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ một cách toàn diện, trong đó lưu ý không tổ chức cấp Phòng trong Vụ. Rà soát các đầu mối bên trong, các đơn vị sự nghiệp công lập để tiến hành tinh giản biên chế theo quy định (tối thiểu 10% đến năm 2021); đồng thời, chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ chi thường xuyên. Báo cáo rõ về tình hình sử dụng công chức hay viên chức trong 03 cảng vụ: Cảng vụ hàng không, Cảng vụ hàng hải và Cảng vụ đường thủy nội địa. Thực hiện việc minh bạch hóa tình trạng đấu thầu các dự án giao thông.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo, làm rõ số hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và tiến hành chấm dứt hợp đồng theo quy định; có kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức để sử dụng hết số biên chế được giao. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai và các biện pháp khắc phục các sai phạm trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm công chức theo Thông báo Kết luận số 48-TB/TW và Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và sớm có kế hoạch để sắp xếp, giải quyết tình trạng sử dụng quá cấp phó theo quy định tại một số cơ quan, đơn vị.

Tổ công tác cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải bổ sung vào trong Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2016; việc giải quyết phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác đánh giá cán bộ…

Phát biểu tại Buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã tiếp thu, giải trình, làm rõ những yêu cầu, kiến nghị của Tổ công tác và khẳng định sẽ bổ sung, hoàn thiện Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải đã đáp ứng yêu cầu, nội dung của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trong thực hiện công vụ của công chức, viên chức thuộc Bộ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục có báo cáo làm rõ, giải trình thêm các ý kiến góp ý, đề nghị của thành viên Tổ công tác để hoàn thiện báo cáo gửi về Bộ Nội vụ đúng thời gian theo quy định.

Về thực hiện kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra giám sát các hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của mình khi tiếp xúc, làm việc với người dân, doanh nghiệp.

Về tuyển dụng công chức, cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức.

Về cơ cấu tổ chức bên trong của Bộ, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ quan bên trong Bộ theo đúng quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Đề án xác định vị trí việc làm nhằm bố trí, sắp xếp phù hợp, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức.

Về sử dụng biên chế, tinh giản biên chế, Bộ Giao thông vận tải cần nghiên cứu và giải trình rõ việc chưa sử dụng hết số lượng biên chế được giao; tuy nhiên, Bộ vẫn còn đang sử dụng số lượng hợp đồng làm công tác chuyên môn, cần nghiên cứu và chấm dứt theo đúng quy định và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên số lượng biên chế chưa sử dụng hết.

Về tinh giản biên chế phải thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Không cào bằng tỷ lệ tinh giản biên chế mà phải rà soát và tinh giản theo đúng quy định.

Công tác tiếp công dân, mặc dù đã làm tốt, tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, địa bàn hoạt động để làm tốt công tác tiếp công dân, doanh nghiệp, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cho người dân, doanh nghiệp.

Về cải cách hành chính, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát các chỉ số thành phần để chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, đồng thời phân tích và tìm ra những điểm nào mạnh cần tiếp tục phát huy, điểm nào yếu cần tìm ra các giải pháp để khắc phục. Bên cạnh đó, cần đánh giá rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị và đề ra chỉ tiêu cho năm 2020 và các năm tiếp theo.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ phận tham mưu của Bộ Giao thông vận tải tiếp thu các ý kiến góp ý của Tổ công tác, chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo gửi Bộ Nội vụ ngay trong tuần tới để tổng hợp, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Thành viên Tổ công tác phát biểu tại Buổi làm việc:

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại Buổi làm việc
 

Anh Cao

Tin khác