Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

15:55 11/05/2021 | Lượt xem : 1145

Ngày 07/5/2021, Đoàn công tác liên ngành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường làm trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Tham gia đoàn công tác còn có một số lãnh đạo các đơn vị thuộc các cơ quan: Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc

Theo báo cáo của Lãnh đạo Tập đoàn PVN, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 98/2014/NĐ-CP đến các đơn vị; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm của Đảng về phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đến nay, Đảng bộ Tập đoàn PVN có 977 tổ chức đảng các cấp, trong đó có 124 đảng bộ cơ sở, 38 chi bộ cơ sở, 12 Đảng bộ bộ phận và 803 chi bộ trực thuộc hoạt động trải dài trên các địa bàn trong cả nước và có 04 Chi bộ đảng tại nước ngoài; Công đoàn Dầu khí Việt Nam hiện đã phát triển được 09 công đoàn cấp trên cơ sở và 155 công đoàn cơ sở; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn hiện có 34 cơ sở Đoàn trực thuộc và 280 Chi đoàn; Hội Cựu chiến binh Tập đoàn có 23 Hội trực thuộc.

Trong những năm qua, Đảng ủy Tập đoàn PVN đã ban hành nhiều văn bản triển khai nhằm thực hiện những công việc cụ thể trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng như: kiện toàn tổ chức, công tác quản lý đảng viên, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các nghị quyết chuyên đề, các hướng dẫn đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm; Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương khóa X, XI, XII; thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng… nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng, phát triển bền vững, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã giúp các tổ chức chính trị - xã hội của Tập đoàn PVN đi vào nề nếp, hoạt động theo Điều lệ và phù hợp với quy định của pháp luật. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội của doanh nghiệp như: tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh hiệu quả, gắn kết nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP Tập đoàn PVN cũng còn gặp một số khó khăn như: về mô hình tổ chức Đảng, Công đoàn; về lãnh đạo công tác cán bộ; các văn bản, hướng dẫn, quy định riêng cho tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các Tập đoàn kinh tế còn thiếu; quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi, cổ phần hóa, mua bán, sáp nhập diễn ra thường xuyên, liên tục,…


Quang cảnh buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đánh giá cao những kết quả đạt được của Tập đoàn PVN về triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ: đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ chính trị, đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; vai trò, vị thế của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao. Trong thời gian tới, đề nghị Tập đoàn PVN chú trọng một số nhiệm vụ: Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị xuyên suốt trong toàn ngành; thống nhất công tác quản lý cán bộ; tăng cường liên kết giữa công ty mẹ và các công ty con không chỉ bằng cơ chế đầu tư tài chính mà còn cả sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của các cấp tổ chức chính trị - xã hội vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cường Vi