Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP tại tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long

16:11 22/04/2021 | Lượt xem : 1110

Trong hai ngày 19 và 20/4/2021, Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021 do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường dẫn đầu đã làm việc tại tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long.
Đoàn công tác liên ngành làm việc tại tỉnh Trà Vinh.

Tham gia Đoàn công tác có Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc các cơ quan: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ.

Ngày 19/4/2021, tại buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh, Đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT - TTg về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP giữa ban dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, việc triển khai đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện, kịp thời triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về các nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, lồng ghép công tác vận động quần chúng vào các chương trình, kế hoạch hoạt động ở từng cơ quan, địa phương bảo đảm đáp ứng ba nội dung công tác dân vận là dân sinh, dân trí, dân chủ. Đồng thời, quá trình triển khai gắn với việc thực hiện chính sách xã hội ngày càng được quan tâm, mang lại một số kết quả thiết thực trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tạo lòng tin của Nhân dân. Ngoài ra, việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cũng góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho công tác dân vận phát triển sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh Trà Vinh,
đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác dân vận là một trong những công tác quan trọng, thường xuyên gắn với quá trình phát triển của tỉnh Trà Vinh, góp phần nâng cao đồng thuận xã hội, ổn định an ninh, chính trị và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Trà Vinh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP trong đó nổi bật là một số mô hình “Dân vận khéo”, công tác đối thoại với Nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ... Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị trong thời gian tới tỉnh Tràn Vinh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng về công tác dân vận, đặc biệt là nội dung thể chế hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; Phải gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Các cấp chính quyền cần đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; nghiên cứu xây dựng Chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả công tác dân vận chính quyền, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và cải cách hành chính; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, người có công, chính sách đối với đồng bào dân tộc tôn giáo. 

Đoàn công tác liên ngành làm việc tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 20/4/2021 tại tỉnh Vĩnh Long, Đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Trung, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP; theo đó tỉnh đã ban hành hướng dẫn về tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dân vận chính quyền đối với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các cấp. Tỉnh Vĩnh Long xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã chủ động tăng cường đổi mới thực hiện công tác dân vận chính quyền, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và nâng cao đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, ổn định an ninh, chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Triệu Văn Cường ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Long trong công tác dân vận, đặc biệt là một số mô hình “Dân vận khéo”, công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian tới tỉnh cần quan tâm, tập trung vào những nhiệm vụ sau: Gắn công tác dân vận với xây dựng Đảng, thực hiện công khai, minh bạch để người dân được tham gia vào các lĩnh vực của đời sống, xã hội với phương châm “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”; Chú trọng nâng cao và cải tiến phương pháp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất; Tập trung giải quyết kịp thời một số kiến nghị của người dân, nhất là những kiến nghị về đời sống, việc làm, chuyển đổi ngành nghề, đền bù, thu hồi đất đai ...; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác dân vận, chỉ đạo hướng dẫn các cấp chính quyền sơ kết, tổng kết các mô hình dân vận và công tác dân vận chính quyền đạt kết quả tốt nhất.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường thăm, tặng quà Hòa thượng
và chư tăng Chùa Cò (Trà Vinh).

Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Triệu Văn Cường và đoàn công tác liên ngành đã đến thăm một số cơ sở tôn giáo tại tỉnh Trà Vinh nhân dịp Tết Chol Thnam Thmay của người dân Khmer. Thứ trưởng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng bào Khmer và các vị chư tăng một năm mới vui tươi, an lành và hạnh phúc.

Cường Vi 

Tin khác