Thông báo về việc sửa đổi Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2020 của Bộ Nội vụ

15:48 06/12/2020 | Lượt xem : 9750

Ngày 06/12, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 của Bộ Nội vụ thông báo về việc sửa đổi Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên chính, từ giảng viên lên giảng viên chính.
Việc sửa đổi này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các công chức, viên chức và giảng viên trong việc ôn tập thi nâng ngạch và thăng hạng đạt kết quả cao nhất.

Danh mục tài liệu này thay thế Danh mục tài liệu đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ ngày 04/12/2020.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng thông báo để các thí sinh biết và thực hiện theo.

Danh mục tài liệu bao gồm: 
1. Danh mục tài liệu dành cho công chức;
2. Danh mục tài liệu dành cho viên chức;
3. Danh mục tài liệu dành cho giảng viên.

Xem danh mục tài liệu trong file đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Tài liệu dành cho công chức Tải về
Tài liệu dành cho viên chức Tải về
Tài liệu dành cho giảng viên Tải về