Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

11:30 17/03/2021 | Lượt xem : 7709

Thực hiện Công điện số 323/CĐ-VPCP ngày 16/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải toàn văn Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến trên mục “Thông báo” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ hoặc xem và tải tài liệu tại file đính kèm.

File đính kèm.

Công điện của Văn phòng Chính phủ: Tại đây Tải về
Tài liệu Hội nghị trực tuyến: Tại đây Tải về
Bìa Tài liệu: Tại đây Tải về

Tin khác