Phối hợp thúc đẩy gắn kết công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020

15:45 10/08/2017 | Lượt xem : 694

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 694

Sáng ngày 09/8/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cùng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ và Bộ thông tin và Truyền thông.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc nhằm mục đích đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai Chương trình phối hợp số 2782/CTPH - BTTTT - BNV ngày 16/10/2012 về việc thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) với cải cách hành chính (CCHC) giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ (Chương trình phối hợp), để từ đó đề xuất Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong giai đoạn 2011 - 2015, Chương trình phối hợp giữa hai Bộ đã đạt được một số kết quả nổi bật: Xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình quốc gia về ƯDCNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 với Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Xây dựng và ban hành quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc; Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Nội vụ trong công tác chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ƯDCNTT phục vụ hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hoạt động ƯDCNTT với công tác CCHC của các cơ quan nhà nước; Xây dựng và ban hành các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các cơ quan nhà nước; ƯDCNTT để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức; Xây dựng Bộ chỉ số CCHC (PAR Index); Tổ chức các buổi làm việc nhằm đôn đốc, kiểm tra công tác gắn kết ƯDCNTT với CCHC tại các bộ, ngành, địa phương và Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện gắn kết ƯDCNTT với CCHC tại các địa phương.

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Phú Tiến
trình bày Báo cáo kết quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2011 - 2015 tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai Bộ là: Việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai Bộ chưa thực sự gắn kết, hàng năm không tiến hành sơ kết, tổng kết bổ sung những nội dung cần phối hợp kịp thời. Hai Bộ chưa phối hợp tốt trong việc giải quyết kịp thời những kiến nghị của các bộ, các tỉnh liên quan đến việc ƯDCNTT trong CCHC, nên ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả CCHC thời gian qua và việc phối hợp trong hướng dẫn, kiểm tra giữa hai Bộ chưa thực hiện được thường xuyên, liên tục mang tính hệ thống.

Nhằm tăng cường phối hợp hơn nữa giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ để thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hoạt động ƯDCNTT với CCHC trong hoạt động của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ƯDCNTT và CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 theo Chương trình quốc gia về ƯDCNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, hai Bộ đã thống nhất đề xuất xây dựng, ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ƯDCNTT với CCHC giai đoạn 2017 - 2020 (Chương trình phối hợp giai đoạn giai đoạn 2017 - 2020). Theo đó, nội dung Chương trình phối hợp giai đoạn giai đoạn 2017 - 2020 tập trung vào một số nội dung chính: 1- Phối hợp xây dựng các văn bản pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả ƯDCNTT, hiện đại hóa hành chính trong cơ quan nhà nước, bao gồm các văn bản: Thông tư quy định về việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; Thông tư quy định quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ, tài liệu điện tử và Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào của tài liệu lưu trữ điện tử. 2- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gắn kết chặt chẽ ƯDCNTT với hoạt động CCHC, tăng cường phối hợp triển khai Kế hoạch ƯDCNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Kế hoạch CCHC nhà nước hàng năm. 3- Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 4- Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ƯDCNTT phục vụ hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hoạt động ƯDCNTT với công tác CCHC của các cơ quan nhà nước. 5- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan nhà nước thực hiện gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với công tác CCHC. 6- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. 7- PHối hợp thẩm định, đánh giá chỉ số CCHC của các bộ, ngành, địa phương hàng năm.

Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Ngô Quang Phát
giới thiệu nội dung Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020 tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ đã tập trung trao đổi, thảo luận một cách sôi nổi, thẳng thắn về những kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2011 - 2015; đồng thời, thảo luận về nội dung, thời gian triển khai, phối hợp giữa các đơn vị của hai Bộ nhằm hoàn thiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020 trình Lãnh đạo hai Bộ ký ban hành làm cơ sở triển khai của hai Bộ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa trao đổi về những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong Báo cáo cần phải được đánh giá thêm và có các biện pháp khắc phục trong quá trình triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị hai cơ quan tham mưu của hai Bộ nghiên cứu đưa một số nội dung vào Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020, như: xây dựng cơ quan thông minh; phối hợp lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Trung ương. 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng đề xuất: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các cuộc tập huấn về văn thư, lưu trữ; Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng công ty bưu chính để tổ chức tập huấn hoặc hội thảo về lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thông qua dịch vụ bưu chính và Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ lấy ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét thí điểm Bộ Nội vụ là cơ quan thông minh trình Lãnh đạo Bộ.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao ý kiến phát biểu, đóng góp của các đại biểu tham dự buổi làm việc. Hai Thứ trưởng thống nhất giao Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông và Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tổng hợp, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu trên tinh thần bao quát hết, làm rõ những định hướng và phân công trách nhiệm, nội dung và thời hạn cụ thể nhằm bổ sung, hoàn thiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ trình Lãnh đạo Bộ hai bên ký kết, ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Hai Thứ trưởng cũng khẳng định, sau khi được Lãnh đạo hai Bộ ký ban hành, hai bên sẽ tiến hành xây dựng các Kế hoạch cụ thể: mục tiêu, mục đích yêu cầu, giải pháp tổ chức thực hiện, kinh phí, thời gian, cơ quan, đơn vị phụ trách… để triển khai từng nội dung đã được hai bên thống nhất trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020; đồng thời, hàng năm sẽ có tổng hợp, báo cáo, sơ kết để đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn từ đó sớm tìm ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn cho các nội dung sau.

Toàn cảnh buổi làm việc

Anh Cao

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.289.363

Khách Online : 335