Lễ phát động và ký Giao ước thi đua năm 2023

19:17 16/01/2023 | Lượt xem : 3196

Sáng ngày 16/01, tại Trụ sở Bộ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua và ký Giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

 Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí Thứ trưởng chứng kiến ký Giao ước thi đua năm 2023

Dự Lễ phát động và ký Giao ước thi đua có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường; Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; người đứng đầu các tổ chức Đảng đoàn thể và toàn thể công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ.


Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Triệu Văn Cường chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tại Lễ phát động

Giao ước thi đua năm 2023 của Bộ Nội vụ nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong các năm qua, trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”. Các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ tiến hành ký Giao ước thi đua năm 2023, cam kết luôn đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua do Bộ trưởng phát động, với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày Truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2023); 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); hướng các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, triển khai hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt là phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” theo các nội dung tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 642/QĐ-BNV ngày 13/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Thứ ba, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Nội vụ và các nhiệm vụ phát sinh khác trong năm 2023 được cấp có thẩm quyền giao.

Thứ tư, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính theo tinh thần chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo thực hiện nếp sống văn hóa, đạo đức công vụ, bảo vệ chính trị nội bộ và Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ và Quy chế làm việc của các đơn vị.

Thứ năm, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cơ quan nhằm rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết trong cơ quan góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua giành nhiều thành tích trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ sáu, tăng cường công tác truyền thông về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Đẩy mạnh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ  trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Thứ bảy, tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua; kịp thời tuyên tuyền, nhân rộng, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có sản phẩm cụ thể, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, kinh nhiệm hay trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tám, có 100% các đơn vị đăng ký thi đua tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Bộ Nội vụ, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2023.

Với niềm tin tưởng đó, phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ; thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Chủ tịch Công đoàn Bộ đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023 với một khí thế mới, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.


Toàn cảnh Lễ phát động

 

Anh Cao