Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Viện Khoa học Tổ chức nhà nước

14:17 27/11/2020 | Lượt xem : 7761

Chiều ngày 26/11, tại trụ sở Bộ, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Viện Khoa học Tổ chức nhà nước (01/12/1990 - 01/12/2020).

 

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Khoa học Tổ chức nhà nước qua các thời kỳ; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan nghiên cứu khoa học ở Trung ương đã phối hợp trong hoạt động khoa học và công nghệ với Viện Khoa học Tổ chức nhà nước trong suốt 30 năm qua và toàn thể viên chức Viện Khoa học Tổ chức nhà nước (Viện).

Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân trình bày diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm

 

Trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân đã điểm lại quá trình xây dựng và phát triển của Viện Khoa học Tổ chức nhà nước. Theo đó, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước - tiền thân là Trung tâm Thông tin - Tư liệu trực thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ, được thành lập theo Quy định số 539/TCCP ngày 01/12/1990. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước luôn giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển tri thức khoa học tổ chức, tổ chức nhà nước; góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực nghiên cứu, năng lực tham mưu xây dựng chính sách của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước của Bộ cũng như của ngành Nội vụ.

Trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau nhưng vẫn luôn được củng cố và kiện toàn phù hợp với yêu cầu phát triển của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ.

Trong suốt 30 năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, sự cố gắng, lao động miệt mài của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước đã đạt được nhiều kết quả trong công tác nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học của Bộ Nội vụ. Viện đã trực tiếp thực hiện nhiều đề tài độc lập cấp nhà nước; các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Các đề tài đều có tính thiết thực, khả năng ứng dụng cao; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ cho việc hoạch định chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động quản lý nhà nước của Bộ. Trong đó, có một số công trình, đề án, dự án tiêu biểu như: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013; Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chính đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Đề án “Văn hóa công vụ”; Đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng…

Ngoài ra, Viện đã tổ chức và phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước tổ chức nhiều Hội thảo và Hội thảo quốc tế có uy tín như: “Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo mô hình quản trị doanh nghiệp”; “Khoa học tổ chức với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam”; “Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay”…

Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ; thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng khoa học của Bộ. Viện đã chủ động tham mưu đổi mới hoạt động quản lý khoa học, công nghệ theo hướng tổ chức tuyển chọn cạnh tranh thực hiện các đề tài khoa học cấp Bộ. Hoạt động tuyển chọn đã tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng, tạo động lực thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của toàn thể công chức, viên chức; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện các đề tài.

Theo Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân để đạt được những thành tích trên là do Viện Khoa học Tổ chức nhà nước luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện kịp thời của lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ; sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; sự phối hợp và tạo điều kiện của các Viện nghiên cứu, của Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Và đặc biệt là lòng nhiệt huyết, sự cố gắng lao động sáng tạo không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Viện.

Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân nhấn mạnh, vinh dự và tự hào trước những thành tích và phần thưởng cao quý đó, để tiếp nối, phát huy những kết quả đã đạt được và để đáp lại sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ, của các cơ quan, đơn vị; trong thời gian tới Viện Khoa học tổ chức nhà nước sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoạt động của Viện đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng Viện Khoa học tổ chức nhà nước xứng đáng là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước.

Thứ hai, xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức của Viện bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; có trình độ, năng lực chuyên môn cao; tâm huyết và say mê nghiên cứu khoa học. Tạo điều kiện để viên chức của Viện không ngừng được nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học…

Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện theo hướng kết hợp nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạt động tham mưu và xây dựng chính sách của Bộ với nghiên cứu cơ bản. Bám sát công tác quản lý nhà nước của Bộ, của ngành; tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước để nghiên cứu, phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, khoảng trống chính sách để nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách phù hợp.

Đồng thời, tăng cường tư vấn ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn xây dựng chính sách và quản lý. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công theo quy định của pháp luật…

Thứ tư, xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học hợp tác, trao đổi, chia sẻ ý tưởng, học hỏi lẫn nhau, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu. Có cơ chế, chính sách phát huy sức sáng tạo của cán bộ khoa học theo hướng tạo động lực và gắn với lợi ích thiết thực, chính đáng của các nhà khoa học.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế; thường xuyên tiến hành trao đổi kinh nghiệm, chuyên gia về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Nội vụ. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích viên chức của Viện tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu, chia sẻ thông tin khoa học và công nghệ trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Thứ sáu, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị và phương tiện làm việc hiện đại cho Viện nhằm phục vụ công tác nghiên cứu; tham mưu và tư vấn chính sách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, viên chức Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ; sự phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; sự tạo điều kiện và giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị của các Bộ, ngành và địa phương; sự cố gắng, lao động chuyên nghiệp của đội ngũ viên chức, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước nhất định sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra và các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Bộ giao.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân biểu dương những kết quả mà Viện Khoa học Tổ chức nhà nước đã đạt được trong thời gian qua, nhằm phục vụ cho việc quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ; đặc biệt là những chương trình, dự án Luật, các chương trình, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian qua và luật đã được đưa vào áp dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, với 30 năm hình thành và phát triển không phải là dài, tuy nhiên với những kết quả của Viện Khoa học Tổ chức nhà nước mang lại đã giúp cho Bộ Nội vụ nghiên cứu những vấn đề về khoa học quản lý nhà nước; những chương trình, đề án của Viện đã bám sát vào thực tiễn và nhu cầu các nghị quyết của Đảng, chủ trương của Chính phủ, đặc biệt là bám vào các chương trình xây dựng luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ để nghiên cứu và phục vụ cho công tác xây dựng thể chế của Bộ, ngành Nội vụ trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, trong thời gian qua, việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo thông suốt từ Trung ương đến địa phương theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã đạt được mục tiêu đề ra, trong đó có công lao đóng góp của Viện Khoa học Tổ chức nhà nước.

Còn đối với lực lượng về khoa học tổ chức nhà nước của Viện không đông nhưng đã biết tận dụng được sức mạnh của mình đó là phối hợp được với các Viện nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong rằng, với 6 định hướng đã được đề ra, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước sẽ cố gắng thực hiện được 6 nhiệm vụ trọng tâm này; đồng thời, tiếp tục xây dựng Viện là một Viện đầu ngành nghiên cứu về khoa học tổ chức, tổ chức nhà nước. Mặt khác, cần tận dụng tối đa nguồn lực, tri thức của hai đơn vị có đông nguồn lực khoa học là Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội để có nhiều sản phẩm nghiên cứu chất lượng hơn nữa. Đặc biệt, Viện cần bám sát những mục tiêu nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới để tham mưu cho Bộ Nội vụ xây dựng thể chế về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nhất là lĩnh vực khoa học tổ chức, đây là vấn đề quan trọng và cũng là vấn đề trọng tâm của Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh công bố Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tại Lễ kỷ niệm, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc khen thưởng cho 03 tập thể và 11 cá nhân của Viện Khoa học Tổ chức nhà nước đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao tặng Bằng khen cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao tặng Bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc

Các đồng chí lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ chụp ảnh lưu niệm
cùng tập thể lãnh đạo, viên chức Viện Khoa học Tổ chức nhà nước 

 

Một số hình ảnh các đại biểu phát biểu tại Lễ kỷ niệm:
 

Một số tiết mục văn nghệ tiêu biểu chào mừng Lễ kỷ niệm:

 


Anh Cao