Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Quảng Ngãi

14:51 09/09/2019 | Lượt xem : 1172

Sáng ngày 21/8, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Đoàn Dụng báo cáo tại Buổi kiểm tra

Làm việc với Tổ công tác có Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND một số huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Báo cáo tại Buổi kiểm tra, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; kịp thời thể chế hóa quy định của Đảng và Nhà nước về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của tỉnh; do đó, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của tỉnh được thực hiện nề nếp, đúng quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương đã đề ra giải pháp cụ thể góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt được những kết quả nhất định: các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu hoặc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Việc chấp hành thời giờ làm việc, việc thực hiện trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức và công dân, việc chấp hành các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, từng bước khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, doanh nghiệp…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng được UBND tỉnh Quảng Ngãi lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng, hàng năm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc; UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp, trình Bộ Nội vụ thẩm định và giao chỉ tiêu biên chế cho tỉnh theo quy định. Số lượng biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và số lượng biên chế sự nghiệp của tỉnh qua các năm được thực hiện đúng theo số lượng biên chế được Bộ Nội vụ giao hàng năm, đảm bảo quy trình, quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp. Tỉnh Quảng Ngãi hiện không có hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước. Tính đến ngày 01/01/2019, số hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ và một phần chi thường xuyên là 3.057 người.

UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt 21/21 Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của 21 Sở, Ban, ngành và 14/14 huyện, thành phố, đạt 100%. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 18/18 Sở, ngành và 14/14 huyện, thành phố, đạt 100%.

Về kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định. Theo đó, đối với khối hành chính, từ 2.453 biên chế hành chính năm 2015 còn 2.233 biên chế năm 2019, giảm 220 biên chế, đạt tỷ lệ 6,73%. Đối với khối sự nghiệp, từ 25.305 biên chế sự nghiệp năm 2015 còn 23.596 người năm 2019, giảm 1.709 biên chế, đạt 6,75%.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của 02 Sở; các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh cũng đã thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong; kết quả giảm được 18 phòng, ban, Chi cục.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan khối Nhà nước và khối Đảng có chức năng tương đồng. Đến nay, có 18 cơ quan chuyên môn của 09 huyện, thành phố đã hợp nhất với các cơ quan tham mưu, giúp việc thuộc Huyện ủy, Thành ủy; với tổng số biên chế công chức chuyển sang là 144.

Về hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế, đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã sắp xếp giảm 125 đơn vị, vượt số lượng đề ra theo Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh. UBND tỉnh đã sắp xếp, tổ chức 13 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc các Sở, ban, ngành sắp xếp còn 03 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc UBND tỉnh, giảm 10 Ban Quản lý.

Về xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp, rà soát các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã dưới 50% cả tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn. UBND tỉnh Quảng Ngãi đang chờ sau khi Trung ương thống nhất, tỉnh sẽ tổ chức xây dựng Đề án chi tiết để lấy ý kiến cử tri tại các địa phương liên quan, thông qua HĐND các cấp trong tỉnh, trình Trung ương phê duyệt, tiến hành sáp nhập 02 huyện, 08 xã và thực hiện chính quyền một cấp tại huyện đảo Lý Sơn.

Về xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, tỉnh Quảng Ngãi đã sáp nhập 373 thôn, tổ dân phố; toàn tỉnh giảm được 202 thôn, tổ dân phố, tỉnh Quảng Ngãi còn lại 954 thôn, tổ dân phố (834 thôn, 120 tổ dân phố).

Về tuyển dụng công chức qua thi tuyển, từ 6/2012 đến 31/12/2018, qua ba kỳ thi (năm 2012, 2017 và 2018) tỉnh Quảng Ngãi đã tuyển 225 công chức, trong đó có 07 thạc sĩ, 197 đại học, 14 cao đẳng và 07 trung cấp.

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, từ năm 2012 đến 31/12/2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tuyển dụng được 3.627 viên chức, trong đó có 54 thạc sỹ, 993 đại học, 1.281 cao đẳng và 1.299 trung cấp. Có 147 trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển (tuyển dụng không qua thi tuyển là 06 người, xét chuyển viên chức thành công chức là 141 người).

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, từ tháng 6/2012 đến nay, tổng số công chức, viên chức được bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm là 1.758 người. Số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ là 1.292 người. Nhìn chung, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, các bước trong quy trình bổ nhiệm được thực hiện cơ bản đầy đủ.

Về số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tính đến ngày 31/12/2018, số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, ban, ngành; số lượng cấp phó phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, số lượng cấp phó phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện cơ bản thực hiện đúng quy định, nhiều phòng, ban, đơn vị chỉ có 01 cấp phó.

Việc tiếp công dân từ năm 2018 đến nay, người đứng đầu các cơ quan hành chính toàn tỉnh đã thực hiện tiếp 1.893 lượt/2.324 người của 1.799 vụ việc. Riêng Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp công dân định kỳ 01/15 kỳ; ủy quyền các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 07/15 kỳ, ủy quyền cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp 07/15 kỳ. Nhìn chung, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân; kịp thời tổng hợp, chỉ đạo xử lý các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Buổi kiểm tra

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy phát biểu tại Buổi kiểm tra

Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại Buổi kiểm tra

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ Vũ Hải Nam phát biểu tại Buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác cho rằng, Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đánh giá một cách toàn diện các vấn đề theo yêu cầu, cơ bản số liệu đầy đủ, tuy nhiên, về số liệu viên chức khối đơn vị sự nghiệp có sự chênh lệch so với thẩm định của Bộ Nội vụ, vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cần giải trình, làm rõ. Bên cạnh đó, thành viên Tổ công tác cũng đã nêu và trao đổi thảo luận với lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi một số nội dung. Cụ thể: tình trạng viên chức trong đơn vị hành chính, công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế; xây dựng quy định, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục bổ nhiệm thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh; chính sách thu hút nhân tài của tỉnh; việc điều động, biệt phái công chức cấp xã lên làm việc tại các đơn vị hành chính nhà nước cấp huyện; số lượng cụ thể đối với các trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh; số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là việc thực hiện các nội dung tại Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ năm 2015…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ phát biểu tại Buổi kiểm tra

Bên cạnh nêu những khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng và đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi cũng giải trình các nội dung liên quan được Tổ công tác nêu về việc sử dụng biên chế viên chức; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; số lượng hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước không còn mà chỉ còn đọng lại viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; số lượng hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp; về chính sách thu hút nhân lực theo quy định của tỉnh; bổ nhiệm cán bộ, số lượng cán bộ cấp phó trong cơ quan, đơn vị; thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ năm 2015; vị trí việc làm; sáp nhập các đơn vị; quản lý viên chức ngành giáo dục; chế độ phụ cấp cho lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đưa công an chính quy về các xã…

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu tại Buổi kiểm tra

Phát biểu tại Buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội sớm ban hành Luật Cán bộ, công chức sửa đổi; tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành để địa phương có căn cứ thực hiện; đồng thời, tham mưu giúp Chính phủ về vấn đề phân cấp quản lý cho địa phương và vấn đề liên quan đến xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công… Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tổ trưởng Tổ công tác kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương giải quyết những vướng mắc, khó khăn của thành phố đã kiến nghị; đồng thời, chỉ đạo lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Buổi kiểm tra

Kết luận Buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị và thành phần dự họp đông đủ các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh…; về công tác chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; về tổ chức quản lý, sử dụng trong tổng số biên chế được giao; về tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; về tổ chức, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ năm 2015; về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, số lượng cấp phó được làm tốt; về công tác tiếp công dân cũng được lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện tốt theo đúng quy định của pháp luật…

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ để phấn đấu hết năm 2019 phải thanh tra, kiểm tra 100% các đơn vị; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương; chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho Đại hội Đảng sắp tới.

Thứ ba, rà soát công tác cán bộ theo Kết luận số 43-KL/TW của Bộ Chính trị và xử lý những trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Thứ tư, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng, phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để làm cơ sở tuyển dụng công chức, viên chức. Chỉ đạo rà soát biên chế, đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, tinh giản biên chế theo quy định.

Thứ năm, chỉ đạo Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức theo quy định, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về không sử dụng lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn.

Thứ sáu, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu tham mưu thực hiện theo Nghị quyết của Trung ương về chủ trương xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

Thứ bảy, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các văn bản đã được ban hành và xem xét sự phù hợp với quy định của Luật, Pháp lệnh, Nghị định… để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thứ tám, UBND tỉnh sớm hoàn thiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp hành chính, các cơ quan chuyên môn, không để khiếu kiện đông người xảy ra tạo thành các điểm nóng.

Về những kiến nghị của UBND tỉnh, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chỉ đạo những nội dung nào thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan chuyên môn của Bộ tổng hợp và trình Bộ trưởng ký văn bản trả lời theo thẩm quyền. Trường hợp những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan chuyên môn của Bộ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

Toàn cảnh Buổi kiểm tra

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành Nội vụ nói chung và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi nói riêng trong thời gian tới rất nặng nề, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng như: Sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; Đề án xác định vị trí việc làm; Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Đại hội cơ sở,…. Vì vậy, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được để cùng nhau phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm 2019 và các năm tiếp theo.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Buổi làm việc với Sở Nội vụ

Toàn cảnh Buổi làm việc với Sở Nội vụ

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và thành viên Tổ công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, công chức Sở Nội vụ


Anh Cao