Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Quảng NamTải file đính kèm

16:00 06/09/2019 | Lượt xem : 723

Chiều ngày 21/8, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam.
Làm việc với Tổ công tác có Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND một số huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam.

Theo Báo cáo tại buổi kiểm tra, UBND tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, khắc phục được những hạn chế về tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đi trễ, về sớm, làm việc riêng, nhất là uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, tác phong làm việc khoa học hơn, chất lượng hiệu quả công việc cao hơn, thái độ phục vụ Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, theo Báo cáo của UBND tỉnh, tổng số người có mặt (tính đến ngày 31/3/2019) là 3.472 người, trong đó: biên chế là 2.720 người, hợp đồng theo Nghị định số 68 là 286 người, hợp đồng chuyên môn là 466 người. Biên chế còn lại chưa tuyển dụng là 545 biên chế (so với Bộ Nội vụ giao), 477 biên chế (so với HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao).

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn phát biểu tại Buổi kiểm tra

Về quản lý, sử dụng biên chế viên chức, tổng số người làm việc (có mặt đến ngày 31/3/2019) là 33.345 người, trong đó: biên chế là 27.745 người, hợp đồng theo Nghị định số 68 là 1.426 người, hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ là 4.183 người. Biên chế còn lại chưa sử dụng so với Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao là 3.163 biên chế; trong đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 2.006 biên chế, y tế là 827 biên chế, văn hóa - thông tin là 123, lĩnh vực khác là 207 biên chế. Còn so với tổng biên chế Bộ Nội vụ giao, còn 4.207 biên chế chưa tuyển dụng.

Về tinh giản biên chế, năm 2019, UBND tỉnh sẽ giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương là 3.300 biên chế (chưa tỉnh giảm 103 biên chế của Sở Công Thương do bàn giao Chi cục Quản lý thị trường về Bộ Công Thương), giảm 309 biên chế, tương đương 8,6% so với số biên chế được Bộ Nội vụ giao cho tỉnh năm 2015; thấp hơn 68 biên chế so với số biên chế Bộ Nội vụ giao cho tỉnh năm 2019. So với số biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt năm 2015 thì năm 2019 giao giảm 268 biên chế, tương đương 7,5%.

Trên cơ sở Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018 - 2021 đã được Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất tại Công văn số 1352-CV/TU ngày 21/5/2018 và HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2018; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý và sử dụng biên chế được giao; bước đầu gắn việc bố trí biên chế, số người làm việc phù hợp với vị trí việc làm và thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát quan điểm, nội dung, yêu cầu, chủ động tiến hành rà soát, xây dựng Kế hoạch và tham mưu phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đảm bảo đúng quy định. Với đặc thù là nhiệm vụ quan trọng, khó, liên quan đến nhiều tổ chức và con người trong tổ chức; vì vậy, quá trình nghiên cứu, rà soát, tham mưu và xin ý kiến các cấp được thực hiện chặt chẽ theo quy định.

Việc tuyển dụng công chức, viên chức giai đoạn 2012 - 2018 thực hiện trên cơ sở bám sát quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó, UBND tỉnh tổ chức 02 kỳ thi tuyển công chức và đã tuyển dụng được 711 công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thực hiện việc tuyển dụng 8.123 viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua hình thức thi tuyển, xét tuyển, xét tuyển đặc cách.

Nhìn chung, việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính, thi tuyển, xét tuyển, xét tuyển đặc cách, xác định người trúng tuyển, thực hiện quy chế, nội quy kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức thực hiện đảm bảo công khai, khách quan, chặt chẽ, theo vị trí việc làm. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn liền với việc phân cấp tuyển dụng viên chức cho các cơ quan, địa phương, đơn vị, Sở Nội vụ tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, chuyên ngành liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức tại các cơ quan, địa phương, đơn vị để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Số lượng cấp phó ở các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam được thực hiện đảm bảo đúng quy định, không vượt số lượng quy định của Trung ương. Cụ thể, từ tháng 6/2012 đến ngày 31/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc sở và tương đương là 43 trường hợp, chức danh Phó Giám đốc sở và tương đương là 69 trường hợp; bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc sở và tương đương là 08 trường hợp, chức danh Phó Giám đốc sở và tương đương là 40 trường hợp; kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với chức danh Giám đốc sở và tương đương là 01 trường hợp, chức danh Phó Giám đốc sở và tương đương là 13 trường hợp.

Tỉnh Quảng Nam thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân. Trong quý I/2019, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc ủy quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ 03 ngày với tổng số vụ việc là 22 vụ, 25 lượt, 51 người, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 17 vụ và hướng dẫn trả lời đơn 05 vụ…

Tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác cho rằng, Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam đã đánh giá một cách toàn diện các vấn đề theo yêu cầu; tuy nhiên, thành viên Tổ công tác cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo việc sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; báo cáo, làm rõ việc trưng tập, trưng dụng, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức cấp xã lên làm việc tại các cơ quan hành chính cấp huyện. Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh báo cáo việc rà soát công tác tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định... 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu phát biểu tại Buổi kiểm tra

Báo cáo, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề Tổ công tác nêu, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan đến công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; tuyển dụng công chức, viên chức; sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức sắp xếp bộ máy; tinh giản biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị; vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ… 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến góp ý của Tổ công tác, tổng hợp để hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động công vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Buổi kiểm tra

Kết luận Buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị và thành phần dự họp đông đủ các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận tại Buổi kiểm tra này Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, thảo luận và giải trình một cách đầy đủ các vấn đề mà thành viên Tổ công tác đặt ra.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bộ máy, về công tác quản lý biên chế, công tác cán bộ, vấn đề kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ đối với các đơn vị thuộc UBND tỉnh, phấn đấu hết năm 2019 phải thanh tra, kiểm tra hết các đơn vị, kể cả đơn vị sự nghiệp công lập; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương; chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho Đại hội Đảng sắp tới.

Thứ ba, rà soát công tác cán bộ theo Kết luận số 43-KL/TW của Bộ Chính trị và kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm theo đúng quy định tại Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị để tiến tới Đại hội các cấp vào năm 2020; đồng thời, khắc phục những nội dung kiến nghị trong Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2014 và đây cũng là một bước chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự của Đại hội đảng các cấp.

Thứ tư, chỉ đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để làm cơ sở tuyển dụng công chức, viên chức; trường hợp đã phê duyệt thì nghiên cứu bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ đạo rà soát biên chế, đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, tinh giản biên chế theo quy định.

Thứ năm, chỉ đạo Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về không được sử dụng lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn. Trường hợp chưa sử dụng hết biên chế được giao, UBND tỉnh có thể xem xét điều chỉnh biên chế từ các đơn vị chưa sử dụng hết sang các đơn vị còn thiếu hoặc thực hiện việc cắt giảm theo quy định.

Thứ sáu, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các văn bản của UBND, HĐND ban hành mà không còn phù hợp khi Trung ương đã ban hành rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật mới, trường hợp không còn phù hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung.

Thứ bảy, tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp hành chính, các cơ quan chuyên môn, không để khiếu kiện đông người, kéo dài xảy ra tạo thành điểm nóng. Hạn chế việc cấp trưởng ủy quyền cho cấp phó để thực hiện việc tiếp công dân theo quy định./.

Anh Cao