Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Cao Bằng

12:24 13/09/2019 | Lượt xem : 897

Sáng ngày 13/9, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Cao Bằng.
Làm việc với Tổ công tác có Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn; Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố của tỉnh Cao Bằng.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh báo cáo tại buổi kiểm tra

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho biết, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ động, kịp thời ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ tại các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 

Thông qua công tác kiểm tra, đa số cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện đúng yêu cầu trong thực thi công vụ, văn hóa công sở, chưa phát hiện tổ chức hoặc cá nhân nào tham gia lễ hội trong giờ làm việc hoặc sử dụng xe công vào việc riêng. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng công chức, viên chức tại một số ít cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm thời giờ làm việc; thái độ giao tiếp, phục vụ người dân của một số ít công chức trong thi hành công vụ chưa được đúng mực.

Về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công khai, minh bạch các hoạt động, gắn với cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nội dung công khai trên tất cả các lĩnh vực theo quy định. 100% cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng.

Tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế công chức, từ việc xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt cho đến công tác giao và phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan, đơn vị. Tỉnh đã giao chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị nằm trong tổng chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt. Tính đến nay, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện giảm được 206 biên chế công chức (đạt 8,9%) theo Nghị quyết số 39-NQ/TW so với năm 2015 (giảm từ 2.307 biên chế năm 2014 còn 2.101 biên chế năm 2020).

Về biên chế viên chức, từ năm 2019, UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị số biên chế không vượt so với biên chế được Bộ Nội vụ thẩm định. Dự kiến, năm 2019, UBND tỉnh sẽ thu hồi số biên chế tại 02 đơn vị sự nghiệp chuyển đổi cơ chế tài chính sang đảm bảo chi thường xuyên, vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (dự kiến giảm 17 biên chế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Về hợp đồng lao động gắn với nguồn kinh phí trả lương tại địa phương, hiện nay, UBND tỉnh Cao Bằng giao 821 người, giảm 17 người so với thực tế nhưng tăng so với số lao động hợp đồng được Bộ Nội vụ thẩm định.

Về vị trí việc làm, UBND tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí cho 34/34 cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện (21 sở, ngành và 13 huyện, thành phố); phê duyệt đề án, danh mục vị trí việc làm đối với 833/833 đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc sáp nhập tổ chức bên trong của các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục sửa đổi, bổ sung đề án vị trí việc làm để trình UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 và Nghị định số 113 từ năm 2015 đến nay là 771 người, tổng kinh phí thực hiện 62 tỷ đồng (trong đó: các cơ quan đảng, đoàn thể: 92 người; cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 122 người; đơn vị sự nghiệp công lập: 450 người; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí: 35 người; cán bộ, công chức cấp xã: 72 người).
Quang cảnh buổi kiểm tra

Triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, UBND tỉnh Cao Bằng đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 08 đề án, đang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến 02 đề án. Phối hợp với các cơ quan Đảng xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 02 đề án và các văn bản để thực hiện nội dung công việc cụ thể theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức bên trong các sở, ngành: giảm 95 đơn vị (khoảng 38%) phòng, ban, chi cục thuộc sở hoặc phòng, ban thuộc chi cục (hiện còn 154/249 đơn vị, trong đó giảm: 32 phòng chuyên môn của các sở, ban, ngành; 07 chi cục; 56 phòng thuộc chi cục); giảm 144 vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phòng (khoảng 30%) thuộc sở, ban, ngành (hiện còn 321/465 vị trí, trong đó giảm: 33 trưởng phòng và tương đương thuộc sở; 49 phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở; 48 trưởng phòng thuộc chi cục và tương đương; 14 phó trưởng phòng thuộc chi cục).

Đối với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tính đến hết tháng 8/2019, đã giảm 158 đơn vị (khoảng 19%, còn 675/833 đơn vị), thuộc các lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục phổ thông, nông nghiệp, văn hóa, du lịch. Giải thể 04 đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. Về vị trí lãnh đạo, giảm 498 vị trí (166 cấp trưởng và 332 cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập).

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục sáp nhập 03 Ban Quản lý dự án về xây dựng, giao thông, nông nghiệp của tỉnh thành 01 Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng trực thuộc UBND tỉnh. Trong năm 2018, tỉnh đã rà soát, sắp xếp, giải thể, hợp nhất 41 Ban chỉ đạo và các tổ chức phối hợp liên ngành (sắp xếp, giải thể 31 tổ chức; sáp nhập 10 Ban chỉ đạo).

Về tuyển dụng công chức, viên chức, từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh đã tuyển dụng 25 đợt với 3.426 công chức, viên chức (493 công chức; 2.933 viên chức) đạt 83,1% so với chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng. Phần lớn công chức, viên chức sau khi được tuyển dụng đến làm việc tại đơn vị, địa phương đều được đánh giá tốt về năng lực và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức đối với các chức danh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, từ tháng 6/2012 đến nay, theo thẩm quyền UBND tỉnh Cao Bằng đã bổ nhiệm được 74 lượt; bổ nhiệm lại 65 lượt; giới thiệu cán bộ ứng cử 53 lượt. 100% các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử đều đảm bảo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đối với các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị, địa phương UBND tỉnh phân cấp cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiêm thực hiện. Từ tháng 6/2012 đến nay, thủ trưởng các cơ quan đơn vị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trên 600 lượt công chức, viên chức; trong đó tỷ lệ là người dân tộc thiểu số chiếm trên 85%.

Về số lượng cấp phó, tính đến ngày 30/6/2019, số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo thực hiện đúng quy định. Cụ thể, số lượng lãnh đạo cấp phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh bố trí không quá 03 người; số lượng Phó Chủ tịch UBND các huyện không quá 02 người, UBND thành phố Cao Bằng không quá 03 người theo quy định. Số lượng phó phòng, chi cục cấp sở 183 người/157 phòng (tỷ lệ 1,16 Phó Trưởng phòng/01 phòng, chi cục); số lượng phó phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện 134 người/168 phòng (tỷ lệ 0,79 Phó Trưởng phòng/01 phòng).

Trong hai năm (2018 - 2019), tỉnh Cao Bằng chỉ đạo tạm dừng việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo tại các đơn vị dự kiến sáp nhập để có phương án bố trí vị trí lãnh đạo, quản lý công chức, viên chức sau sáp nhập.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân; kịp thời tổng hợp, chỉ đạo xử lý các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổ công tác cho rằng, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành nhiều văn bản để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tổ công tác đề nghị tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Tổ công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tỉnh Cao Bằng trong việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2017, tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đã cáo báo cáo khắc phục những hạn chế theo Kết luận. Tuy nhiên, đề nghị tỉnh báo cáo thêm kết quả khắc phục đối với số công chức, viên chức được bổ nhiệm còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn; báo cáo việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo kết luận thanh tra.

Đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo thêm về số lượng biên chế đã giao cho các đơn vị thuộc và trực thuộc, số chưa sử dụng và việc sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính; báo cáo số công chức, viên chức tính đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tinh giản biên chế, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo rõ có bao nhiêu trường hợp tinh giản biên chế theo hướng cắt giảm trên số biên chế chưa sử dụng hoặc đã chuyển sang cơ chế tự chủ và bao nhiêu trường hợp thực hiện việc cơ cấu lại đội ngũ và tinh giản đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định. Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có giải pháp hiệu quả để tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu; phấn đấu đến năm 2021 phải tinh giản đạt tối thiểu 10% theo quy định.
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Đồng Thị Kiều Oanh phát biểu tại buổi kiểm tra

Báo cáo giải trình những vấn đề Tổ công tác kiến nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Đồng Thị Kiều Oanh cho biết, về quản lý và sử dụng biên chế đã thể hiện đầy đủ trong báo cáo, với chủ trương tạm dừng bổ sung biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm vì số lượng sáp nhập các đơn vị hành chính, sự nghiệp đang diễn ra.

Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Thị Kiều Oanh khẳng định, không còn trường hợp lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn. Về công tác bổ nhiệm, cũng không còn trường hợp nào thiếu điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

Về chính sách thu hút của tỉnh, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để sửa đổi nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành trước đó cho phù hợp, nhưng sau khi sửa đổi thì không thu hút được một trường hợp nào.

Về kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, thực tế không có trường hợp nào vi phạm đến mức phải kỷ luật, không có trường hợp nào vụ lợi, chủ yếu do việc nghiên cứu và áp dụng các quy định chưa phù hợp.

Băn khoăn về việc tinh giản 10% biên chế ở các đơn vị sự nghiệp là rất khó, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Thị Kiều Oanh cho biết, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các đơn vị thuộc sự nghiệp giáo dục, y tế, vì đây là những đơn vị cung cấp dịch vụ công thiết yếu cho nhân dân, vì mục đích an sinh xã hội nên không thể đủ điều kiện để thực hiện xã hội hóa.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng Hà Ngọc Giáp cho biết, công tác quản lý biên chế công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh rất chặt chẽ, tất cả đều thông qua Thường trực Tỉnh ủy và HĐND ra nghị quyết. Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cả khối Đảng, đoàn thể và chính quyền, nếu không đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tỉnh kiên quyết không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện các nghị quyết của Trương, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ về hoạt động công vụ. 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng biểu dương kết quả xây dựng và phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của tỉnh Cao Bằng, đạt 100%.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp…   

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đúng quy định theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị rà soát lại đề án xác định vị trí việc làm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp để làm cơ sở tuyển dụng, bổ nhiệm.

Đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo quy định; tiếp tục tinh giản biên chế, phấn đấu đến năm 2021, phải đạt tối thiểu 10% theo quy định.

Tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của công dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện. Việc tiếp công dân không chỉ giải quyết các khiếu nại, tố cáo mà còn tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của công dân để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật./.

Thanh Tuấn