Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng năm 2022 tại Bộ Nội vụ

13:59 10/08/2022 | Lượt xem : 3546

Sáng ngày 10/8, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ Khai mạc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng năm 2022 tại Bộ Nội vụ.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Dự Lễ khai mạc còn có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ, an ninh mạng các đơn vị trong danh sách kiểm tra.


Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, mục đích của kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng năm 2022 tại Bộ Nội vụ nhằm nắm bắt được thực tế việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và Quy chế của Bộ Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để có giải pháp quản lý cho phù hợp. Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước tạicác đơn vị để tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về công tác văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra Vũ Đăng Minh đề nghị Đoàn kiểm tra và lãnh đạo các đơn vị trong danh sách kiểm tra phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, phổ biến kết luận thanh tra của Bộ Công an việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với Bộ Nội vụ và phổ biến kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng năm 2022 tại Bộ Nội vụ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình.

Thứ hai, các đơn vị đã được Bộ Công an thanh tra cần tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm và tìm những giải pháp khắc phục những nhược điểm, tồn tại và hạn chế, những kiến nghị đã được Bộ Công an chỉ ra trong kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với Bộ Nội vụ. Cuộc họp được lập thành biên bản và gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 20/9 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ và báo cáo Bộ Công an.

Thứ ba, mỗi một đơn vị kiểm tra sẽ được Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra; trong đó, nêu rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và những kiến nghị đề xuất cụ thể.

Thứ tư, thủ trưởng các đơn vị trong danh sách kiểm tra bố trí cán bộ, công chức, viên chức phối hợp với Đoàn kiểm tra để hoàn thành kế hoạch kiểm tra theo đúng chất lượng, thời gian, tiến độ quy định./.


Phó Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra Phạm Quang Tuyến, Trưởng phòng Phòng Văn thư - Lưu trữ
và Kiểm soát thủ tục hành chính đã công bố Quyết định kiểm tra, phổ biến nội dung kế hoạch kiểm tra,
thông báo lịch dự kiến kiểm tra đối với các đơn vị tại trụ sở Bộ


Toàn cảnh Lễ khai mạc

 

Anh Cao